Zakup wytaczarki dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Zakup wytaczarki dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W Postępowaniu zakupowym o udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie poniższych przesłanek:
1. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
1.2.W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza Wykonawcę, jeżeli:
a) Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu zakupowym lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
b) Wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego Postępowania zakupowego,
c) Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
d) Wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu zakupowym,
e) Wynika to z Procedury Ogólnej – System Oceny i Kwalifikacji Wykonawców w Grupie Kapitałowej PGE
1.3 Dodatkowo Zamawiający może zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy, jeżeli:
a) Wykonawca nie wykonał Umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE lub wykonał ją nienależycie,
b) wynika to z Procedury Ogólnej – System Oceny i Kwalifikacji Wykonawców w Grupie Kapitałowej PGE,
c) ogłoszono upadłość bądź otwarto likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne,
d) Wykonawca złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie będąc zaproszony do udziału w Postępowaniu zakupowym,
e) uzasadnione jest podejrzenie, że zawarł z innym Wykonawcą lub podmiotem nieuczestniczącym
w Postępowaniu zakupowym, porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji w Postępowaniu zakupowym
1.4 W Postępowaniu zakupowym, Zamawiający wyklucza Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 Czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub art. 46 art. 48 ustawy z dnia 25 Czerwca 2010 r. o sporcie,
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 Czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe.
Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi.
1.5 W Postępowaniu zakupowym, Zamawiający wyklucza Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 Października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary lub wobec, którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.
Informacje o wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Zakup wytaczarki dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Miejsce dostawy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A, Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Rogowiec, ul. Św. Barbary 3, 97-400 Bełchatów, Magazyn inwest. 13/21, lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie KWB Bełchatów.
Termin wykonania zamówienia: 2018-11-20
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Katarzyna Kubik
Telefon kontaktowy: (44) 737 25 35

Pliki do pobrania:Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się