„Usługa wykonania i montażu urządzeń przelewowych w tamach zbudowanych przez bobry”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu i montażu w tamach zbudowanych przez bobry 25 urządzeń przelewowych (składających się z rury wykonanej z polichlorku winylu o średnicy 15-20 cm, metalowego kosza umieszczonego na wlocie wody do urządzenia oraz kotew), obniżających poziom wody w rozlewiskach tworzonych przez bobry, zlokalizowanych na terenie 8 powiatów: kętrzyńskiego, mrągowskiego, ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, piskiego, oleckiego i węgorzewskiego, we wskazanych miejscach, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający właściwości materiałów i sposób montażu określa załącznik nr 1 do umowy.
3. W ramach umowy Wykonawca dokona zakupu niezbędnych materiałów, wykona z nich przedmiot umowy oraz zamontuje w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, wymienionych w „Wykazie lokalizacji tam zbudowanych przez bobry, w których montowane będą urządzenia przelewowe” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
4. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmiany lokalizacji tam, w których montowane będą urządzenia przelewowe, wskazane w załączniku nr 2 do umowy, z zastrzeżeniem, że nowe lokalizacje położone będą na obszarze powiatów wskazanych w ust. 1. Zmiana odbywać się będzie na podstawie pisma Zamawiającego, bez potrzeby sporządzania aneksu.
5. W ramach umowy dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowych czynności, tj. zniszczenie części tamy, zmierzających do osiągnięcia zamierzonego rezultatu.
6. W ramach umowy Wykonawca, na własny koszt zobowiązuje się uzyskać stosowane zezwolenie (decyzję administracyjną) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Olsztynie na wykonanie czynności zabronionych w stosunku do bobra europejskiego, polegających na niszczeniu tam.
7. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia sprawozdania oraz wykonania dokumentacji zdjęciowej z wykonanych podczas zadania prac oraz zaznaczenia lokalizacji każdego montowanego urządzenia za pomocą odbiornika GPS (poprzez podanie współrzędnych geograficznych w formacie stopnie/minuty/sekundy oraz w formacie dziesiętnych), które przekaże Zamawiającemu wraz ze sprawozdaniem.
8. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie montażu urządzeń, o których mowa w ust. 1, na co najmniej 2 dni przed planowanym przystąpieniem do prac.
9. Zadanie będzie finansowane ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach umowy z dnia 14 listopada 2017 r. nr 330/2017/Wn-14/OP-WK/D na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez bobry w gospodarstwach rolnych i mieniu oraz zabezpieczenie zwierząt gospodarskich przed wilkami na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”.
10. „Wykaz lokalizacji …..” zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji w zakresie wykonanej usługi (tj. na stałość i stabilność zamontowanego urządzenia w tamie) i użyte materiały.
12. Informacja o Podwykonawcy: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się. Za prace zrealizowane przez Podwykonawców Wykonawca będzie odpowiadał jak za własne. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza (art. 474 KC) jak za własne zachowanie. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego wynagrodzenia za wykonanie usługi będzie przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, biorących udział w realizacji odebranych zamówień.
13. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
tj. dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się