Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze projektu LIFE11 NAT/PL/422 w rejonie „Kropiwno I/2018

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochronnych w obrębie nieruchomości gruntowych, położonych na terenie gm. Lipsk i Dąbrowa Białostocka woj podlaskie.
Prace będą polegać na ręcznym wykoszeniu runi wraz z wycięciem nalotu roślinności drzewiastej i krzewiastej przy użyciu ręcznego sprzętu, wraz ze zbiorem i wywozem powstałej biomasy z powierzchni zabiegów, poza teren Parku. Pozostawić należy wszystkie osobniki brzozy niskiej Betula humilis, sosny zwyczajnej Pinus sylvestris i jałowca pospolitego Juniperus communis. Prace odbywać się będą na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Biebrzańskiego Parku Narodowego o powierzchni 9,72 ha zlokalizowanych na działkach nr: 106, 107, 99/1 w obrębie ewidencyjnym Szuszalewo, nr 847 w obrębie ewidencyjnym Kropiwno gm. Dąbrowa Białostocka oraz na działce nr: 369/2 w obrębie ewidencyjnym Jałowo gm. Lipsk.

Wykaz działek i powierzchni „Kropiwno I/2018” przedstawia Tabela Nr 1 do SIWZ.
2. Należy wziąć pod uwagę, iż obszar objęty pracami jest terenem trudno dostępnym, podmokłym o podłożu torfowym.
3. Koszenie oraz wycięcie wraz z wywozem uzyskanej biomasy należy prowadzić przy uwzględnieniu następujących zasad:
a) sposób wykonywania prac nie może niszczyć podłoża z warstwą roślinności zielnej i mszystej oraz warstwy glebowej. W przypadku utrzymywania się aury pogodowej uniemożliwiającej prawidłowe wykonanie zabiegów lub wywóz pozyskanej biomasy bez szkody dla środowiska, dłużej niż 2 tygodnie, o opóźnieniach w realizacji działań należy niezwłocznie pisemnie powiadomić Zamawiającego.
b) wysokość cięcia nalotu i podrostu roślinności drzewiastej i zakrzaczeń – poniżej szyi korzeniowej. W przypadku siedliska o strukturze kępowej, wysokość cięcia ustala się na równo z wierzchołkiem kępy. Zabieg nie może powodować uszkodzeń struktury kęp, trwale niszczyć roślinności, ani uszkadzać struktury torfu.
c) w przypadku zaistnienia wyjątkowo niekorzystnych warunków meteorologicznych, uniemożliwiających wywóz pozyskanej biomasy bez uszkadzania podłoża lub w innych sytuacjach wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, np. związanych z potrzebą ochrony wartości przyrodniczych, na pisemny wniosek możliwe jest uzyskanie zgody na pozostawienie pozyskanej biomasy i wywiezienie jej z powierzchni zabiegów w terminie późniejszym, uzgodnionym z Zamawiającym, ale ścięta biomasa musi być zebrana w stogi/kopy, przy czym stogi/kopy nie mogą być rozproszone po całej powierzchni, ich minimalna wielkość to 4 metry średnicy u podstawy i 3 metry wysokości, dotyczy to zabiegów koszenia. Uzgodnienia te są potwierdzane protokołem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
d) dopuszcza się możliwość wywozu biomasy bezpośrednio po jej pozyskaniu bez konieczności składania w stogi /kopy, przy uwilgotnieniu gruntu umożliwiającym wywóz bez uszkadzania podłoża.
e) niedozwolone jest palenie oraz zrębkowanie (rozdrabnianie) pozyskanej biomasy w celu rozrzucenia jej na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Zagospodarowanie biomasy będzie obowiązkiem Wykonawcy zabiegów.
f) przed przystąpieniem do zabiegów pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego wskażą na powierzchniach objętych zabiegami miejsca występowania brzozy niskiej, które należy pozostawić.
g) Wykonawca zobligowany jest do posiadania minimum 1 miejsca składowania biomasy wraz z prawem do jego dysponowania(własność lub oświadczenie właściciela działki wyrażające zgodę na składowanie biomasy)
4. W przypadku niewykonania całości lub części zamówienia, także w przypadku braku warunków sprzyjających wywiezieniu biomasy z łąk, zmniejszeniu ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy, które obliczone będzie według rzeczywiście wykonanych zabiegów wg ich rodzaju: (1) ścięcie biomasy i złożenie w stogi/kopy (2) wywóz biomasy oraz zakresu, tj. rozmiaru wykonanej powierzchni zabiegów, proporcjonalnie do wysokości ceny podanej w ofercie Wykonawcy za dane wydzielenie. Zamawiający wypłaci 60% całkowitej wartości oferty za ścięcie biomasy i złożenie w stogi/kopy z całkowitej powierzchni wydzielenia, zaś 40% całkowitej wartości oferty po zakończeniu wywozu biomasy z całkowitej powierzchni zabiegów.
5. Okazanie działek podlegających zabiegom na gruncie i wskazanie miejsca lokalizacji zabiegów zainteresowanym oferentom nastąpi w terminie na 2 dni przed terminem składania ofert. Oferenci planujący przystąpić do przetargu zobowiązani są poinformować Zamawiającego telefonicznie, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną o potrzebie okazania na gruncie działek podlegających zabiegom. Okazanie zostanie potwierdzone „Protokołem okazania”.


6. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę wykonujących wskazane czynności, w tym:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
– ręczne wykaszanie runi wraz z wycięciem nalotu roślinności drzewiastej i krzewiastej,
– zbiór i wywóz powstałej biomasy,

2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 1 czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
6) Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.
7) Jeżeli Wykonawca oświadczy, iż czynności związane z realizacją zamówienia będzie wykonywał samodzielnie, Zamawiający uzna to za spełnienie warunku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia

7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Osowiec-Twierdza 8
Goniądz 19110
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Biebrzański Park Narodowy
Osowiec-Twierdza 8
Goniądz 19110
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się