EW Solina - Modernizacja systemu wizualizacji pracy elektrowni

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Zadanie polega dostawie i montażu urządzeń dla wizualizacji pracy elektrowni. W zakresie zamówienia znajduje się wykonanie wizualizacji pracy elektrowni składającego się z ośmiu monitorów wielkoekranowych 55 calowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Szczegółowe warunki udziału w postepowaniu oraz sposób oceny ich spełniania określone zostały w Sekcji V SIWZ.
Informacje o wadium: Wadium można wnieść:
- pieniądzu na rachunek nr 28 1020 1026 0000 1102 0249 6479
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych

Kwota wadium:
- 9 800,00 [PLN]
Kryteria oceny ofert: EW Solina - Modernizacja systemu wizualizacji pracy elektrowni:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Zgodnie z SIWZ
Termin wykonania zamówienia: Przedmiot zakupu należy zrealizować w terminie 4 miesięcy od daty podpisania Umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Beata Rogalska
Telefon kontaktowy: 22 433 13 54

Pliki do pobrania:Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.09.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się