Ograniczanie uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami bytującymi na terenie Miasta Wrocławia

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Ograniczenie uciążliwości związanych
z dzikimi zwierzętami bytującymi na terenie Miasta Wrocławia”

2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy zadania:
Zadanie I polega na obsłudze 6 sztuk odłowni oraz odłowie dzików w granicach administracyjnych m. Wrocławia w latach 2019-2021.
Zadanie II polegającą na prowadzeniu całodobowego pogotowia ds. dzikich zwierząt oraz zapewnieniu ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt pochodzących z terenu Miasta Wrocławia w latach 2019 – 2021.
Zadanie III polegającą na wykonaniu urządzeń łowieckich wg koncepcji technicznej Zamawiającego i ich dostarczeniu do miejsca na terenie miasta Wrocławia wskazanego przez Zamawiającego, w latach 2019 – 2021.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wybrane Zadanie (I, II lub III).
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania oraz spełnienia prawnych obowiązków określonych w:
- ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r., poz.1295
z późn. zm.),
- ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840
z późn. zm.),
- ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1855 z późn. zm.)
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840
z późn. zm.)

4. Wykonawca zobowiązany jest na czas realizacji przedmiotu zamówienia do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie świadczonej usługi na kwotę z limitem nie mniejszym niż:
Zadanie I - 150.000,00 zł
Zadanie II – 350.000,00 zł

Kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem jej opłacenia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
IV INFORMACJA DOTYCZĄCA POWIERZANIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy:
Zadanie I - Transport zwierząt oraz sporządzenie/ prowadzenie dokumentacji
Zadanie II - Wykładanie repelentów, pomoc przy odbiorze zwierząt gospodarskich, sporządzenie/ prowadzenie dokumentacji
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę firm podwykonawców w Formularzu oferty (wzór – Załącznik nr 1.1, 1.2, 1.3 do SIWZ).
3. Zlecenie części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z łowiectwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się