Utrzymanie zieleni w gminie Bieruń w roku 2018: Pielęgnacja zieleni - drzewa i krzewy etap II.

» Opis zapytania

Część I ogólna
1. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Kod główny :
77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew
Kody pomocnicze:
77340000-5 Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

2. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:
Utrzymanie zieleni w gminie Bieruń w roku 2018: Pielęgnacja zieleni - drzewa i krzewy etap II.

3. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pielęgnacja drzew i krzewów w gminie Bieruń w roku 2018. Prace będą prowadzone na terenach zieleni urządzonej, takiej jak: parki, skwery, zieleńce, osiedla mieszkaniowe, tereny przy szkołach i przedszkolach, w obrębie nieurządzonych działek gminnych, a także w pasach drogowych dróg gminnych.
Zakres prac:
a) Cięcia sanitarne, techniczne i formujące drzew, obejmujące usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych, wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi lub skrajnią drogową, formowanie korony drzew, których wiek nie przekracza 10 lat, utrzymywanie formowanego kształtu korony drzew. Usługa obejmuje wycinkę samosiewów, wyrwanie wrastającej trawy i usunięcie wszelkich odpadów.
b) Odmładzanie żywopłotów – skrócenie pędów na wysokości od 50 do 80 cm, w celu zagęszczenia niższych partii i nadania kształtu roślinie, a także usunięcie pędów zbędnych, chorych i krzyżujących się, wg wykazu przedłożonego wykonawcy. Usługa obejmuje również wyrwanie wrastającej trawy i usunięcie wszelkich odpadów.
c) Formowanie żywopłotów – dwukrotne w ciągu roku, w miesiącach maju i sierpniu, nadawanie właściwego kształtu całej powierzchni zielonej, wykonania cięć sanitarnych, w szczególności usuwania pędów uszkodzonych, złamanych, chorych, suchych; wykonanie cięć regulujących: usunięcie starych, najgrubszych gałęzi, pędów krzyżujących się i nadmiernie zagęszczonych. Usługa obejmuje wycinkę samosiewów, wyrwanie wrastającej trawy i usunięcie wszelkich odpadów.

Przez słowo: odpady, rozumie się urobek oraz wszystkie pozostałości po wykonaniu prac porządkowych (min. zrębkowaniu, zamiataniu). W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszt wywozu powstałych odpadów, w zależności od ich rodzaju, na kompostownię lub składowisko o uregulowanym stanie formalno-prawnym oraz koszty składowania. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia urobku z miejsc pracy w ciągu 1 dnia roboczego, licząc od czasu zakończenia prac przy danym drzewie.
Zamawiający dopuszcza zagospodarowywanie przez Wykonawcę pozyskanego drewna na własny użytek.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) zawiera załącznik nr 5 do SIWZ, wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ oraz wzór kalkulacji ceny – załącznik nr 6 do SIWZ.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6, ustawy Pzp, dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej w rozumieniu ustawy pzp oraz udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy, stosowania wymagań zawartych
w art. 29 ust. 4 ustawy pzp.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.

7. Zamawiającego nie określa wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.).

8. Zamawiający nie przewiduje: zaliczek na poczet wykonania zamówienia, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów w rozumieniu ustawy pzp oraz stosowania wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy pzp. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania siłami własnymi przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się