„Zagospodarowanie terenu za Remizą OSP”

» Opis zapytania

I. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.1579 z późn. zm.) , zwanej dalej Ustawą, o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR.
II. Przedmiotem zamówienia jest:
1.Wykonanie konstrukcji i zadaszenia miejsca tanecznego,
2.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod wykonanym zadaszeniem na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej – Łosień przy ul. Gołonoskiej 33 w Dąbrowie Górniczej (działka nr 662/7 km. 5 Obręb Łosień).

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ – dokumentacja techniczna.

IV. Roboty należy zrealizować na podstawie:
1. Projektów technicznych oraz przedmiarów robót,
2. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,
3. Wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z projektem umowy,
4. Zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisów prawa,
5. Uzyskanej decyzji o pozwolenie na budowę.

V. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.)
2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz.U. z 2003 r. Nr 169,poz.1650 z późn. zm.)

VI. Rozwiązania równoważne:
1. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,
a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny.
2. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp.
3. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
4. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
5. Zamawiający wymaga zastosowania materiałów, urządzeń lub rozwiązań technicznych o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizacje robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
6. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert, przy czym Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych w stosunku do dokumentacji technicznej (t.j. opracowanie zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów i dokumenty zawierające szczegółowe dane techniczne oraz parametry określające urządzenia i materiały).

VII. Gwarancja jakości i rękojmia za wady:
1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. W okresie tym Wykonawca zobowiązuje się usunąć wynikłe wady nieodpłatnie w terminie do pięciu dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.
2. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 §1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego.
3. Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
4. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi za wady będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
6. Karta Gwarancyjna stanowi Zał. Nr 1 do projektu umowy.

VIII. Ubezpieczenie:
Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy.

IX. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę:
1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonywania czynności w pełnym zakresie rzeczowym wyszczególnionym w przedmiarach robót były zatrudnione przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.).
Powyższe nie dotyczy Kierownika budowy.
2. Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w § 6 ust. 7-10 projektów umów.

X. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych:
Mając na względzie fakt, iż roboty budowlane w zakresie opisanego przedmiotu zamówienia w pkt. 3.3. SIWZ nie wymagają konieczności dostosowania ich wykonania dla osób niepełnosprawnych (brak szczegółowych przepisów prawa regulujących te kwestie) nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 29 ust 5 ustawy Pzp.

XI. W przypadku zatrudnienia Wykonawcę personelu obcojęzycznego Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.09.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Administrowanie budynków
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się