„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”: 1.Działania na rzecz kropiatki – przeciwdziałanie zarastaniu siedlisk gatunku, poprzez usuwanie drzew i krzewów w pasie szuwarów wielkoturzycowych, trzcinowisk i wilgotnych łąk.”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu usuwania drzew i krzewów w ramach niżej opisanych zadań, ujętych w projekcie. Usługa polegać będzie na jednokrotnym wycięciu drzew i krzewów, usunięciu podrostu i odrośli wraz z usunięciem biomasy poza płat terenu objętego działaniami. Wycinanie drzew oraz krzewów prowadzone będzie ręcznie. W ramach realizacji zamówienia niedopuszczalne jest stosowanie ciężkich maszyn (ciągnik, harwester itp.). Wszystkie wyżej wymienione czynności muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszelkich środków ochronnych, które zapobiegną jakiemukolwiek pogorszeniu stanu w/w siedliska, poprzez stosowanie bioolejów, mat sorpcyjnych itp.). W zakres zamówienia wchodzą: przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych narzędzi i urządzeń, dojazd na wskazaną w zleceniu powierzchnię oraz wykonanie usługi i powrót. Wszelkie prace niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wykonane będą w całości przy użyciu sił i środków będących w dyspozycji Wykonawcy. Wykonawca winien dysponować sprawnym sprzętem i narzędziami pomocniczymi. Zamawiający nie wymaga dokumentowania potencjału technicznego Wykonawcy podczas prowadzenia postępowania. Szczegółowy zakres prac objęty przedmiotem zamówienia określony został w Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się