„Wycinka drzew i krzaków” w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Babimost”"

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wycinka drzew i krzaków” w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Babimost”” w ramach projektu pn. „Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek” z programu RPO-Lubuskie 2020. Zakres zamówienia obejmuje wycinkę drzew i krzaków wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi, zgodnie z załączonym programem funkcjonalno-użytkowym (PFU) dla zakresu: Ścieżka nr 3: Kolesin - Stare Kramsko – Wojnowo. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać: a) ścięcie i karczowanie drzew wraz z wywozem dłużyc, karpiny i gałęzi – 1.352 szt., b) karczowanie krzaków i podszycia (ilości sztuk krzaków 3000/ha) – 0,0025ha. Uwaga !!! Zamawiający dla części ścieżki nr 3 posiada Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz dla części ścieżki nr 3 decyzję celu publicznego. Program funkcjonalno-użytkowy swoim zakresem obejmuje tereny gmin: Babimost, Kargowa i Zbąszynek. Zakresy ścieżek położone na terenie gminy Kargowa i gminy Zbąszynek oraz na terenie gminy Babimost poza zakresem usług objętym niniejszym postępowaniem nie wchodzą w zakres niniejszego postępowania. Program funkcjonalno-użytkowy, dla ścieżki nr 3, obejmuje swoim zakresem wykonanie: - budowy ścieżek rowerowych, - kanalizacji deszczowej we wsi Stare Kramsko, Zamawiający niniejszym zapisem wyłącza ww. roboty z postępowania. Uwaga !!! Wykonawca przed wejściem na teren wycinki jest bezwzględnie zobowiązany do uzgodnienia z Nadleśnictwem Babimost: - dokładnego terminu wejścia na miejsce zrywki, - miejsca składowania sortymentów (wg informacji Nadleśnictwa Babimost w odległości nie większej niż 100m od miejsca wycinki ), - szczegóły przekazania pozyskanego drewna do Nadleśnictwa Babimost wraz z protokołem określającym ilość przekazanego surowca. 2. Wykonawca ustala cenę ofertową na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego: część opisowa i rysunkowa oraz inwentaryzacji zieleni. Zaoferowana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia tj. koszty wykonania usług wycinki drzew i krzaków, koszty wywóz dłużyc, karpiny i gałęzi oraz wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia opisane w niniejszej SIWZ i załącznikach do SIWZ.Usługi i koszty nie ujęte w niniejszej SIWZ, a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym objętych PFU nie będą stanowiły usług dodatkowych. 3. Inne uwagi Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, oraz zgodnie z poleceniami Zamawiającego i normami obowiązującymi na terenach leśnych. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres i warunki realizacji zamówienia znajdują się w: - Programie Funkcjonalno-Użytkowym – części opisowej i części rysunkowej, - Inwentaryzacji zieleni, - warunkach wykonania i odbioru robót, - istotnych postanowieniach umowy (wzór umowy), Wymienione dokumenty są załącznikami do niniejszej SIWZ. 5. Zadanie pn. „Wycinka drzew i krzaków” w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Babimost” realizowane będzie w ramach projektu pn. „Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek” z programu RPO-Lubuskie 2020. Zamawiający przewiduje unieważnienie ww. postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 6. Oferowane usługi muszą spełniać wszystkie parametry określone w Programie funkcjonalno-użytkowym: część opisowa i rysunkowa oraz inwentaryzacja zieleni, stanowiącym załączniki do SIWZ. 7. Wszystkie wymagane parametry usług opisane w załącznikach do SIWZ są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności pod warunkiem wykazania równoważności. 8. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie gdzie mają być wykonywane usługi oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostaje dokonana na koszt Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się