Usługa naprawy i konserwacji sprzętu gastronomicznego, chłodniczego oraz sprzętu polowego służby żywnościowej w 16 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Drawsku Pomorskim

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa naprawy i konserwacji sprzętu gastronomicznego, chłodniczego oraz sprzętu polowego służby żywnościowej w 16 Wojkowym Oddziale Gospodarczym w Drawsku Pomorskim w niżej wymienionych obiektach.
ZADANIE NR 1 – Naprawa i konserwacja sprzętu gastronomicznego, chłodniczego oraz sprzętu polowego służby żywnościowej w;
a) w garnizonie Drawsko Pom. – sprzęt gastronomiczny i chłodniczy oraz polowy sprzęt służby żywnościowej zgodnie z wykazem sprzętu do konserwacji stanowiący załącznik nr 3 do umowy (adres: ul. Główna 1 78-513 Drawsko Pomorskie),
b) w garnizonie Złocieniec – sprzęt gastronomiczny i chłodniczy oraz polowy sprzęt służby żywnościowej zgodnie z wykazem sprzętu do konserwacji stanowiący załącznik nr 3 do umowy (adres: ul. Czwartaków 4, 78-524 Złocieniec).
ZADANIE NR 2 – Naprawa i konserwacja sprzętu gastronomicznego, chłodniczego oraz sprzętu polowego służby żywnościowej w;
a) w garnizonie Wałcz - sprzęt gastronomiczny i chłodniczy oraz polowy sprzęt służby żywnościowej zgodnie z wykazem sprzętu do konserwacji stanowiący załącznik nr 3 do umowy (adres: ul. Kościuszki 24, 78-600 Wałcz),
b) w garnizonie Nadarzyce - sprzęt gastronomiczny i chłodniczy zgodnie z wykazem sprzętu do konserwacji stanowiący załącznik nr 3 do umowy (adres: Nadarzyce 64-915 Jastrowie).
2. Konserwacja i naprawa sprzętu gastronomicznego, chłodniczego obejmuje:
- przeglądy konserwacyjne raz na kwartał;
- naprawy bieżące;
- naprawy główne.
3. Przed wykonaniem przeglądu konserwacyjnego Zamawiający określi egzemplarze
sprzętu, które będą podlegać przeglądowi.
4. W ramach przeglądu konserwacyjnego Wykonawca wykona wszelkie regulacje i konserwacje niezbędne do sprawnego działania sprzętu gastronomicznego i chłodniczego zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.
5. Konserwacja i naprawa sprzętu polowego sł. żywnościowej obejmuje:
- naprawy bieżące;
- naprawy konserwacyjne.
6. Naprawa sprzętu nastąpi na podstawie telefonicznego zgłoszenia o wystąpieniu awarii potwierdzonego pismem (Protokół konieczności naprawy).
7. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy sprzętu chłodniczego, gastronomicznego oraz polowego wskazanego przez Zamawiającego po zgłoszeniu awarii w ciągu ………..godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia (czas wskazany w ofercie ) dotyczy także dni świątecznych, wolnych od pracy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania samochodu serwisowego z niezbędnymi częściami eksploatacyjnymi do sprzętu gastronomicznego, chłodniczego i polowego do dokonywania napraw wynikających z ust.7.
9. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy sprzętu wymagającego przewiezienia do warsztatu Wykonawcy lub konieczności zamówienia podzespołów do jego naprawy w terminie 10 dni od chwili zgłoszenia jego awarii przez Zamawiającego.
10. Wykonawca do wykonywania napraw będzie używał części nowych, nigdy nie eksploatowanych, o jakości technicznej co najmniej takiej samej jak zamontowane oryginalnie.
11. Na wymienione części zamienne Wykonawca udzieli co najmniej ……. miesięcy gwarancji (termin wskazany w ofercie ).
12. Zamawiający zabrania dokonywania przez Wykonawcę zmian i przeróbek w sprzęcie, którego dotyczy przedmiot umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
13. Wykonawca nie doliczy narzutu do cen zakupionych części lub ceny rozliczeniowej posiadanych części w magazynie Wykonawcy.
14. Każdorazowo po dokonaniu naprawy lub konserwacji, Wykonawca wystawi fakturę załączając do niej załącznik – kartę usługi, w którym wyszczególni zakres czynności oraz użyte części zamienne i materiały do naprawy i konserwacji.
15. Do każdej pozycji w karcie wykonanej usługi przypisane zostaną: numer strony, numer tabeli oraz numer czynności wg „Normatywu czasowego napraw i remontów sprzętu oraz urządzeń gastronomicznych i chłodniczych”, „Normatywu czasowego przeglądu konserwacyjnego sprzętu oraz urządzeń gastronomicznych i chłodniczych” (określających ilość roboczogodzin na wykonywaną czynność), które załącza się do niniejszej umowy - Załącznik nr 2 i 2a.
16. Każdorazowe wykonanie naprawy oraz przeglądu konserwacyjnego potwierdzone będzie przez Wykonawcę pisemnie w dowodach urządzeń.
17. Odbioru wykonania usługi ze strony Zamawiającego dokonana użytkownik, osoba materialnie odpowiedzialna za naprawiony egzemplarz sprzętu w obecności Wykonawcy bądź jego przedstawiciela i na tą okoliczność zostanie sporządzony protokół odbioru wykonanej naprawy lub przeglądu konserwacyjnego.
18. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
19. Wykonawca podda się rygorom procedur bezpieczeństwa realizowanym przez Służby Dyżurne Jednostki Wojskowej ……… w trakcie wykonywania przez Wykonawcę usług konserwacji i napraw, będących przedmiotem umowy.
20. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do Zamawiającego (16 WOG) – w celu wydania przepustek – danych wszystkich osób (imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego) przewidywanych do zatrudnienia przy realizacji umowy oraz wszystkich pojazdów (rodzaj, typ, nr rejestracyjny, ww. dane osobowe kierowcy) przewidywanych do użycia przy realizacji umowy, przy czym na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za naruszenie systemu przepustkowego, także przez jego pracowników, współpracowników, zleceniobiorców i innych osób, przy pomocy których wykonuje przedmiot niniejszej umowy.
21. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, w tym przeciwdziałania niekontrolowanemu zbieraniu informacji dotyczących obiektów wojskowych i innych wrażliwych danych zakazuje się Wykonawcy używania aparatów latających nad terenami wojskowymi, przy czym dotyczy to także wszystkich pracowników, współpracowników, zleceniobiorców Wykonawcy i innych osób biorących udział w realizacji niniejszej umowy.
22. Koszt dojazdu oraz transportu sprzętu od i do Zamawiającego ponosi Wykonawca we własnym zakresie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.09.2018 | 07:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Serwis sprzętu i wyposażenia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się