Dostawa gazów technicznych i medycznych

» Opis zapytania

Dostawy będą realizowane bezpośrednio do miejsc użytkowania wraz z usługą wymiany butli, tj. dostarczenia do punktu poboru , odłączenia istniejącej (jeżeli była) i podłączenia dostarczonej oraz odebrania butli podlegającej zwrotowi dla Wykonawcy po zakończeniu jej dzierżawy zgodnie ze specyfikacją każdego zamówienia wysyłaną pocztą elektroniczną.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wzór formularza elektronicznego zamówienia w formacie MS WORD lub EXCEL, który winien zawierać możliwość wpisania co najmniej:
- nazwę jednostki organizacyjnej (Odbiorcy) i jego numer w rejestrze Wykonawcy,
- datę zamówienia,
- imię i nazwisko osoby sporządzającej zamówienie,
- określenie ilości i rodzaju gazu,
- wielkość butli / określenie zbiornika ciekłego azotu,
- adres dostawy,
- określenie lokalizacji punktu poboru (adres, nr budynku, nr pomieszczenia, boks na zewnątrz itp.),
- dodatkowe informacje dotyczące sposobu przetransportowania butli do miejsca podłączenia (schody, nr kondygnacji, winda, itp.),
- określenie czy dostawa ma być łącznie z usługą podłączenia butli do punktu poboru,
- dane kontaktowe do osoby odbierającej dostawę,
- informację odnośnie odbieranej butli wraz z określeniem czy łącznie z usługą odłączenia butli od punktu poboru.

Każda dostawa będzie potwierdzona dokumentem dostawy podpisanym przez strony.

3Wykonawca gwarantuje , iż dostarczane gazy będą odpowiadać właściwym normom.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności dostarczonego gazu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich usterek spowodowanych niewłaściwą dostawą w terminie uzgodnionym z Odbiorcą.

W przypadku dostawy gazu niezgodnego z zamówieniem Odbiorcy, niespełniającego wymagane normy i powstaniu z tego tytułu jakichkolwiek szkód, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powstałe szkody.

Jeżeli dostawa jest niezgodna z zamówieniem i opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ Zamawiający w terminie do 2 dni roboczych od daty ujawnienia wady powiadomi Wykonawcę pocztą elektroniczną o dostrzeżonej wadzie.

Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić reklamację Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia. oznacza to, że wymieni bezpłatnie wadliwy, reklamowany asortyment na inny, wolny od wad oraz usunie ewentualne szkody spowodowane użytkowaniem wadliwego dostarczonego towaru.

Zamawiający może zamówić gaz nie ujęty w wykazie załączonym do SIWZ, którego cena oraz termin dostawy zostaną ustalone w drodze negocjacji przed realizacją tego zamówienia.

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu zdalny dostęp do rejestru zrealizowanych zamówień w celu bieżącego sprawdzania stanu zamówień lub poinformuje Zamawiającego niezwłocznie o osiągnięciu 75% realizacji wartości umowy. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o powyższym fakcie.

Podane ilości są wielkościami szacunkowymi i Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej wartości umowy a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

Realizacja zamówień przekazywanych przez poszczególnych odbiorców będzie realizowana w terminie wskazanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Dostawy powinny odbywać się w dniach roboczych w godzinach 8-14 lub innych wg uzgodnień między danym Odbiorcą a przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.09.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się