Dostawa stołu do sitodruku, kopioramy oraz lampy do naświetlania matryc do Pracowni Sitodruku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa stołu do sitodruku, kopioramy oraz lampy do naświetlania matryc do Pracowni Sitoduku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
2. Zamówienie jest podzielone na części.
ZADANIE NR 1:
Dostawa stołu do sitodruku do Pracowni Sitodruku

Dane techniczne:
- ręczny stół do sitodruku
- format A-0 (pole zadruku 841 x 1189 mm)
- wspomaganie rakli
- waga do 200 kg
- napięcie zasilania 230V

Gwarancja: minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi oraz nieodpłatnego serwisu wynosi 12 miesięcy
Wszelkie naprawy gwarancyjne lub prowadzone w ramach rękojmi winny odbywać się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, który zapewnia również materiały, elementy zamienne oraz transport/dojazd serwisu.

ZADANIE NR 2:
Dostawa kopioramy oraz lampy do naświetlania matryc sitodrukowych do Pracowni Sitodruku

Dane techniczne kopioramy:
- rozmiar sita 1100 x 1600 mm
- pompa próżniowa
- waga do 200 kg
- napięcie zasilania 230 V

Dane techniczne lampy:
- elektroniczna regulacja czasu naświetlania
- moc 3200W
- napięcie 230V

Lampa winna być kompatybilna z kopioramą.

Gwarancja: minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi oraz nieodpłatnego serwisu wynosi 12 miesięcy
Wszelkie naprawy gwarancyjne lub prowadzone w ramach rękojmi winny odbywać się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, który zapewnia również materiały, elementy zamienne oraz transport/dojazd serwisu.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych ani nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Części (zadania częściowe) nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty
nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
5. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno zadanie lub w odniesieniu do wszystkich części (zadań) zamówienia.
6. W ramach zamówienia Wykonawca winien na własny koszt i ryzyko dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
a także:
- zainstalować urządzenia (w tym zmontować urządzenia, jeżeli maszyna była wnoszona w częściach, a także wypoziomować/zakotwić/podłączyć do instalacji Zamawiającego o ile wymaga tego specyfikacja maszyny) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w pkt. 3.8 SIWZ,
- uruchomić i przetestować urządzenie w obecności pracownika/pracowników Zamawiającego.
- wykonać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, pomiary itp., jeżeli wymaga tego urządzenie,
- przeszkolić personel Zamawiającego z obsługi,
- dostarczyć dokumentację powykonawczą w języku polskim, w tym instrukcję obsługi, dokumentację techniczno – ruchową, gwarancję.
7. Urządzenia winny być fabrycznie nowe, dopuszczone do użytku i spełniać wszelkie wymagane prawem normy i zasady bezpieczeństwa.
W szczególności spełniać wymagania określone w:
a) Kodeksie Pracy - Rozdziale IV Maszyny i inne urządzenia techniczne,
b) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596),
c) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w Sprawie Ogólnych Przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z dnia 26 września 1997r. (Dz.U. Nr 129, poz. 844) tj.
z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
8. Miejsce realizacji:
Pracownia Sitodruku znajdująca się na II piętrze budynku przy ul. Koszarowej 19
w Katowicach.
- Zadanie nr 1 – stół do sitodruku - dostawa i instalacja w głównym pomieszczeniu pracowni nr 202 (na wprost od wejścia do pracowni). Wymiary drzwi wejściowych do pracowni: szerokość: 90 wysokość: 200 cm,
- Zadanie nr 2 – kopiorama i lampa do naświetlania siatek – dostawa i instalacja
w jednym z pomieszczeń pracowni nr 201A, do którego prowadzą drugie drzwi
o wymiarach ok. szerokość: 100 wysokość: 203 cm.
Pozostałe wymiary:
- drzwi aluminiowe zewnętrzne frontowe - szerokość: 212 cm, wysokość: 220 cm. (wejście do budynku jest z poziomu 0 – nie posiada schodów. Istnieje możliwość podjazdu samochodu dostawczego bezpośrednio pod drzwi wejściowe budynku).
- drzwi tylne od parkingu – szerokość: 130 cm, wysokość: 203 cm
- drzwi aluminiowe w korytarzu – szerokość: 96 cm, wysokość: 215 cm
- klatka schodowa – szerokość: 138 cm
- szerokość korytarza II piętra budynku 218cm.
Budynek przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach jest wyposażony w windę typ HOG-630 T/T-N, udźwig 630 kg, ilość przystanków 4. Wymiary windy szerokość 102cm, głębokość 130cm, wysokość 2100cm. Wejście do windy (światło) szerokość 90cm, wysokość 200cm.
W załączeniu do SIWZ wyciąg z projektu budynku Koszarowa 19 – rzut
z naniesionymi miejscami dostaw i instalacji (załącznik nr 9).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.