Usługa - realizacja zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r. dziesięciu ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób - uczestników Klubu Samopomocy na Podgórzu, w związku z utrzymaniem trwałości projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń”, który współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa - realizacja zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r. dziesięciu ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób - uczestników Klubu Samopomocy na Podgórzu, w związku z utrzymaniem trwałości projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń”, który współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności cateringowej wydane w drodze decyzji właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541), zezwalającej na prowadzenie działalności gastronomicznej w zakresie produkcji od surowca do wyrobu gotowego dań kulinarnych na potrzeby usług cateringowych przewożonych środkiem transportu.
2. Minimalna wartość kaloryczna zestawu obiadowego - 1000 kcal.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków w naczyniach jednorazowych wraz ze sztućcami (Zamawiający dopuszcza możliwości użycia naczyń plastikowych.) pod wskazany adres i we wskazanym przez Zamawiającego terminie, zgodnie z jadłospisem zaakceptowanym przez Zamawiającego, uwzględniającym produkty ze wszystkich grup produktów żywnościowych (zasada urozmaicenia powinna dotyczyć wszystkich posiłków).
4. Jadłospis, o którym mowa w pkt. 3, winien obejmować dwutygodniowy plan posiłków, które Wykonawca dostarczy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i winien zostać przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu, do końca tygodnia poprzedzającego dwutygodniowy okres realizacji usługi, według tego właśnie jadłospisu.
5. Wykonawca dostosuje posiłki do wymagań uczestników projektu w przypadku występowania wykluczeń lub nietolerancji pokarmowych (zapotrzebowanie na niestandardowe posiłki będzie zgłaszane Wykonawcy do końca tygodnia poprzedzającego tydzień realizacji usługi).
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie istotnych warunków umownych, stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.
7. Dostarczanie zestawów obiadowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 14:00.
8. Zamawiający przewiduje codzienną dostawę dziesięciu ciepłych posiłków, niemniej jednak zastrzega sobie w ramach prawa opcji możliwość zmniejszenia ilości zestawów obiadowych, z uwagi na ewentualną nieobecność uczestników Klubu Samopomocy na Podgórzu.
9. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, o której mowa w pkt. 8, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania z tytułu niezrealizowanej części zamówienia, jak również nie może być ono podstawą do odmowy wykonania zamówienia.
10. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości zestawów obiadowych, do godziny 10:00 w dniu wykonania usługi.
11. Wykonawca zobowiązany jest:
– do przestrzegania przepisów dotyczących: warunków zdrowotnych zbiorowego żywienia, w tym warunków i wymagań sanitarnych obowiązujących przy przechowywaniu, przygotowaniu żywności, warunków sanitarno - epidemiologicznych stawianych osobom prowadzącym działalność w zakresie zbiorowego żywienia;
– zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem pracy kucharza, na czas trwania zamówienia (wymagania dot. zatrudnienia zostały określone w pkt. 17 niniejszego rozdziału);
– przygotowania posiłków zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz zasadami racjonalnego żywienia i przestrzegania norm żywieniowych zalecanych przez Instytut Żywności i Żywienia.
12. Wspólny słownik zamówień CPV: 55520000-1 – Usługa dostarczania posiłków, 55321000-6 – Usługi przygotowywania posiłków.
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
14. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
15. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ – art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
16.1 W przypadku konieczności zatrudnienia osób w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. Warunek ten zostanie spełniony po zatrudnieniu na umowę o pracę kucharza.
16.2 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kucharza. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania usługi i okazania zanonimizowanych umów o pracę.
16.3 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 4 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę kucharza. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
16.4 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kucharza, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie istotnych warunków umownych oraz możliwości rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych oświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia kucharza na podstawie umowy o pracę.
16.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
17. Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, tj. osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa poniżej:
- osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.);
- bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.);
- osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652 z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
- osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.);
- osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.);
- osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r. 1109);
- osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
- osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 823).
Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do ww. kategorii nie może być mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub Wykonawców albo ich jednostki.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się