Odtworzenie przyłącza przeciwpożarowego

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Odtworzenie przyłącza p.poż. do budynku Gospodarki Olejowej.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odtworzenia przyłącza przeciwpożarowego do budynku Gospodarki Olejowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Projektu Zamówienia.
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w terminie uzgodnionym telefonicznie z Wykonawcami.
Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji, zgodnie z warunkami określonymi w Projekcie Zamówienia – Załącznik nr 2.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Usługi
Okres związania ofertą: przez okres30 dni
przez okres: 30 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Wymagania:
Odtworzenie przyłącza przeciwpożarowego:
Nie podleganie wykluczeniu z postępowania - 100,00%
Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. - 100,00%
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. - 100,00%
Znajdowanie sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - 100,00%
Informacje o wadium: Wadium można wnieść:

Kwota wadium:
- Odtworzenie przyłącza przeciwpożarowego - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Odtworzenie przyłącza przeciwpożarowego:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Oddział Elektrociepłownia Kielce
Termin wykonania zamówienia: Od dnia zawarcia umowy do 30.11.2018r.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Zofia Jaworek
Telefon kontaktowy: 41 368 40 41 w.2019

Pliki do pobrania:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się