Wyposażenie pawilonu myśliwskiego „KRYSTYNA” w Wierzchach cz.II

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia do pomieszczeń pawilonu myśliwskiego KRYSTYNA i obiektów towarzyszących w Wierzchach.
2. Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia, tj. rodzaj i ilość oraz parametry poszczególnych elementów stanowiących wyposażenie obiektu zawiera załącznik nr 1A do SIWZ: „Formularz asortymentowo-cenowy”.
3. Zamawiający wymaga, aby cały asortyment objęty przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I, spełniał normy jakościowe i użytkowe wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 1A do SIWZ. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę producenta i modelu oferowanego asortymentu w załączniku nr 1A do SIWZ. W przypadku gdy asortyment nie posiada nazwy modelu należy wpisać numer katalogowy danego Producenta, aby Zamawiający mógł dany asortyment zidentyfikować. Brak wpisania modelu i producenta oferowanego asortymentu dla danej pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp - jako niezgodnej z SIWZ. Zamawiający zweryfikuje oferowany asortyment na podstawie ogólnodostępnych źródeł informacji np. Internet, katalogi Producentów.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i w przypadku elementów wymagających montażu- zamontować fabrycznie nowe wyposażenie, w pełni sprawne i gotowe do użycia (dostawa i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie obiektu).
5. Pod pojęciem fabrycznie nowe, Zamawiający rozumie pełnowartościowe produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, wolne od usterek materiałowych i produkcyjnych, pochodzące z bieżącej produkcji.
6. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do miejsca dostawy na własny koszt i ryzyko.
7. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia mienia Zamawiającego w stanie nie pogorszonym po zakończonej dostawie i montażu oraz do pozostawienia pomieszczeń Zamawiającego w należytym porządku.
8. Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił na dostarczony przedmioty zamówienia gwarancji jakości na okres min. 1 roku

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.09.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się