Usługi polegające na poborze, przygotowaniu i akredytowanym prowadzeniu badań próbek odpadów kierowanych do termicznego przekształcenia w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

» Opis zapytania

3.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na poborze i przygotowaniu próbek odpadów zgodnie z procedurami ustanowionymi odpowiednio w normach przenoszących normy EN 15442:2011 i EN 15443:2011 oraz prowadzeniu akredytowanych badań próbek odpadów kierowanych do termicznego przekształcenia w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie przy ul. Jerzego Giedroycia 23, przez okres 7 miesięcy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcenia odpadów oraz zgodnie z normami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, w szczególności:
3.2.1. PN-EN 15400:2011 Stałe paliwa wtórne – Oznaczanie wartości opałowej;
3.2.2. PN-EN 15440:2011 Stałe paliwa wtórne – Metody oznaczania zawartości biomasy,
w następującym zakresie:
 oznaczenia wartości opałowej odpadów:
 planowana 1 próba na każdą partię, tj. 500 Mg dostarczonych odpadów o kodzie 20 03 01, nie rzadziej jednak niż 1 raz w każdy dzień roboczy, tj. w okresie 7 miesięcy maksymalnie 147 prób;
 planowana 1 próba na każdą partię, tj. 500 Mg dostarczonych odpadów o kodzie 19 12 12, nie rzadziej jednak niż 1 raz w każdy dzień roboczy, tj. w okresie 7 miesięcy maksymalnie 172 próby;
 oznaczenia zawartości frakcji biodegradowalnej odpadów i wartości opałowej tej frakcji: planowana 1 próba na każdą partię, tj. 500 Mg, dostarczonych odpadów o kodzie 19 12 12, nie rzadziej jednak niż 1 raz w każdy dzień roboczy, tj. w okresie 7 miesięcy maksymalnie 172 próby.
3.3. Zadaniem Wykonawcy będzie wdrożenie za terenie ZTPO i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji procedury poboru prób zgodnie z postanowieniami norm przenoszących normy EN 15442:2011 i EN 15443:2011, a następnie w każdy dzień dostaw odpadów (dni robocze w okresie funkcjonowania ZTPO) wykonywanie czynności poboru próbek odpadów dostarczanych do ZTPO przez pracownika Wykonawcy (próbobiorcę), przygotowanie uśrednionych/reprezentatywnych próbek dla potrzeb badania w laboratorium, dostarczenie próbek do akredytowanego laboratorium, wykonanie badań i opracowanie wyników. W przypadku braku dostaw odpadów do termicznego przekształcenia i w związku z powyższym brakiem możliwości pobrania próbek i przygotowania próbek referencyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę z min. 24 godz. wyprzedzeniem.
3.4. Zamówienie z prawem opcji: wskazana w pkt 3.2. planowana częstotliwość badań (ilość prób) jest częstotliwością maksymalną – faktyczna ilość badań będzie wynikać z realnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia do 75% wskazanych maksymalnych ilości prób.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.09.2018 | 13:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się