Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra - Gmina Sulechów, Etap: Cigacice - Kalsk. Odcinek I: Nowy Świat - Sulechów ul. Przemysłowa

» Opis zapytania

1.1. Zamówienie obejmuje wykonanie budowy ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej bezfazowej wraz z poboczami o nawierzchni tłuczniowej, ze zmianą stałej organizacji ruchu na przedmiotowym odcinku. Zakres robót obejmuje odci-nek Nowy Świat – Sulechów ul. Przemysłowa tj. od początku ścieżki rowerowej w miejscowości Nowy Świat na wysokości nieruchomości oznaczonej numerem 276/26 opisanej w projekcie wykonawczym na rys. 2.1 jako odcinek A, do skrzyżowania ul. Pia-skowej z ul. Przemysłową na wysokości działki oznaczonej numerem 6/36 opisanej w pro-jekcie wykonawczym na rys. 2.8 jako koniec opracowania dla odcinka G.
1.2. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany zatwierdzony decyzją nr 835/2017 Starosty Zielonogórskiego z dnia 6.12.2017 r., a także projekt wykonawczy, opracowane przez CONY sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zgłoszenie robót z dnia 13.04.2018r. doty-czące przebudowy drogi gminnej nr 103247F oraz przedmiary robót.
1.3. Realizacja zadania przewidziana jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Roz-woju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach - ZIT Zielona Góra.
1.4. Wykonawca zrealizuje roboty z nowych materiałów własnych, które zakupi i dostarczy na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt zakupu oraz dostawy w miejsce wbudo-wania wszelkich materiałów wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniony jest w wynagrodzeniu Wykonawcy. Materiały rozbiórkowe stanowią wła-sność Zamawiającego. Stosowane podczas realizacji robót materiały muszą posiadać, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, dopuszczenie do stoso-wania w budownictwie.
1.5. W robotach drogowych nie dopuszcza się stosowania tłucznia pomiedziowego. Zastoso-wana do wykonania nawierzchni kostka betonowa bezfazowa musi być samoklinująca się – kształt np. BEHATON.
1.6. Wykonawca musi uwzględnić:
1) konieczność uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu realizacji robót,
2) zabezpieczenie terenu budowy,
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy, na własny koszt,
4) zapewnienia obsługi geodezyjnej, obejmującej wytyczenie geodezyjne oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przez uprawnione służby geodezyjne,
5) ubezpieczenia realizowanego przedmiotu zamówienia na czas realizacji umowy od wszelkich ryzyk, łącznie z klauzulą zabezpieczającą szkody powstałe w częściach ukończonych, w takim zakresie, by ochroną ubezpieczeniową objęte były również roboty wykonywane przez podwykonawców, jeśli Wykonawca posługuje się podwykonawcami,
6) posiadanie przez cały czas realizacji umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
7) załadunek, wywiezienie i rozładunek materiałów rozbiórkowych i odpadów z terenu budowy - w cenie należy uwzględnić transport do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów lub transport, utylizację oraz składowanie na składowisku odpadów – dot. tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do opadów; Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenie na transport odpadów lub wykonać tę część zamówienia przy pomocy podmiotu, który takowe posiada,
8) załadunek, wywiezienie i rozładunek materiałów rozbiórkowych, wykorytowanej ziemi urodzajnej oraz materiału z koryta i innych, które wskaże inspektor nadzoru w miejsce wskazane przez Zamawiającego, na terenie miasta Sulechów lub wsi bezpośrednio sąsiadujących z Sulechowem,
9) uporządkowanie terenów zielonych w obrębie prowadzonych robót po ich zakończeniu,
10) uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń i odtworzeniem uszkodzonych, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni drogowych, poza terenem budowy,
11) uzgodnienie we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii, ewentualnie punktu zrzutu ścieków oraz dopełnienia wszelkich formalności, a także pokrycia kosztów z tym związanych, jak również pokrycia kosztów zużycia poszczególnych mediów,
12) zorganizowanie we własnym zakresie:
a) zaplecza budowy,
b) terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń,
Zamawiający nie wskaże nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów, postoju maszyn i urządzeń, a także miejsca poboru wody i energii elektrycznej oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnym ich wydzierżawieniem, użyczeniem itp.,
13) zastosowanie krawężników o kształcie łukowym i odpowiednim promieniu łuku na łukach – Zamawiający nie dopuszcza zastosowania na łukach krawężników prostych, chyba, że nie będzie możliwości dobrania krawężników łukowych o odpowiednim promieniu łuku,
14) połączenie krawężników najazdowych z wystającymi za pomocą krawężników łączących – skośnych,
15) konieczność częściowej przebudowy istniejących nawierzchni utwardzonych, w za-kresie niezbędnym do dostosowania ich wysokości do zaprojektowanej niwelety drogi,
16) wprowadzenia i utrzymywania przez okres prowadzenia robót tymczasowej organizacji ruchu,
17) wykonanie, przy udziale inspektora nadzoru robót i w miejscach przez niego wskazanych, badań wskaźnika zagęszczenia gruntu przy zastosowaniu lekkiej płyty dynamicznej Ø 300 mm, w obrębie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, na warstwie podbudowy z kruszyw łamanych, nie rzadziej niż co ok. 50 metrów,
18) wyregulowanie urządzeń znajdujących się w terenach zielonych do wysokości min. 8-10 cm ponad teren,
19) wyregulowanie do projektowanych rzędnych nawierzchni wszystkich urządzeń (skrzynki wodociągowe i gazowe, włazy studni telekomunikacyjnych i rewizyjnych oraz kratki ściekowe).
1.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji rozwiązań materiałowych oraz parametrów elementów małej architektury. Użycie przez Wykonawcę materiałów, oraz elementów małej architektury wskazanych przez Zamawiającego nie zwalnia Wyko-nawcy z odpowiedzialności, jeżeli nie uprzedził Zamawiającego o ryzyku związanym z użyciem określonych materiałów oraz elementów małej architektury.
1.8. Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji umowy, do zatrudniania osób wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie robót objętych umową wyłącznie na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Ko-deks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). Postanowienie powyższe stosuje się do podwykonawców Wykonawcy, jeśli będą uczestniczyli w realizacji zamówienia.
1.9. Zamawiający ma prawo samodzielnie lub za pośrednictwem innych upoważnionych osób, w każdym momencie realizacji zamówienia, do kontroli sposobu wykonania przez Wyko-nawcę zamówienia w zakresie opisanym w ppkt 1.8. powyżej. W ramach uprawnień kon-trolnych Zamawiający ma prawo w szczególności:
1) żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień na piśmie w sprawach dotyczących zatrud-niania pracowników przy realizacji czynności opisanych w ppkt 1.8. powyżej,
2) żądać od Wykonawcy okazania dokumentów na potwierdzenie spełnienia obowiązków opisanych w ppkt 1.8. powyżej,
3) przyjmować od osób uczestniczących w realizacji czynności opisanych w ppkt 1.8. po-wyżej oświadczenia odnośnie faktu i podstaw ich zatrudnienia.
1.10. Zamawiający zastrzega obowiązek samodzielnego wykonania przez Wykonawcę:
a) robót ziemnych,
b) warstw konstrukcyjnych podbudów: z gruntu stabilizowanego cementem, betonu oraz kruszyw, w tym tłucznia kamiennego,
c) montażu obrzeży i krawężników, wraz z wykonaniem ław,
d) nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.
1.11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych.
1.12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.
1.13. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku gdy w dokumen-tacji projektowej użyte są nazwy własne materiałów i urządzeń Wykonawca może prze-widzieć realizację zadania przy pomocy równoważnych materiałów i urządzeń o parame-trach nie gorszych od zaprojektowanych.
1.14. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.09.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się