Demontaż i montaż masztu antenowego na budynku KP w Suchedniowie, zaprojektuj i wybuduj – zalecenia pokontrolne PIS MSWiA i innych organów – KMP/KPP

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na demontaż istniejącego masztu wraz z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych nowego masztu wraz z instalacjami antenowymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w KP w Suchedniowie.
3.1.1 przedmiot zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ),
3.2 Wbudowane materiały budowlane i zamontowane urządzenia powinny posiadać atesty dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie lub certyfikat zgodności.
3.3 Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach, przedmiot zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” materiału bądź technologii; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemu odniesienia należy przyjąć, że określono wymagania minimalne (nie gorsze niż) i jednocześnie dopuszczono przyjęcie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych opisywanym.
3.4 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i uzyskać akceptację Zamawiającego.
3.5 Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące pracę na budowie zleceniobiorcy przez cały okres trwania umowy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). Obowiązek zatrudnienia powyższych osób zostanie spełniony również poprzez zatrudnienie już wcześniej, przed złożeniem przez Wykonawcę oferty na przedmiotowe zamówienie.
3.6 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, tj. roboty budowlane i elektryczne objęte przedmiotem zamówienia tj. montaż masztu. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3.7 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia tego wezwania, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.6 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
3.8 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.6 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.6 czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający ma prawo i może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów w terminie 7 dni do Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 1 000,00 zł, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. W przypadku trzykrotnego niewywiązania się z obowiązku, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto oraz odstąpić od umowy. Po podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od podpisania umowy.
3.9 Zamawiający dopuszcza jednostronną zmianę postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy, jeżeli dojdzie do zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, wytycznych, dyrektyw.
3.10 W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, Wykonawca ma obowiązek w umowach z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami posiadać zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy i usunięcia wad i usterek w takiej samej formie jak Wykonawca ma z Zamawiającym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.09.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się