Przygotowanie i dostarczenie gorącego posiłku - obiadu dla dzieci uczęszczajacych do szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019 realizacja programu:POmoc państwa w zakresie dożywiania - przygotowanie posiłków dla osób uprawnionych na terenie Gminy ŁUKOWICA

» Opis zapytania

Zamówienia obejmuje:

1/ świadczenie dostaw i usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu gorącego (zgodnie z normami żywieniowymi) posiłku -obiadu jednodaniowego zup regeneracyjnych bądź drugiego dania (na przemian) dla uczniów klas gimnazjalnych,
uczniów szkół podstawowych – szczegółowe zasady w tym zakresie zawiera
pkt. 3.3.1.- 3.38. niniejszej SIWZ.

2/ dla osób innych niż uczniowie w ustalonych godzinach i wg odrębnej kalkulacji.


3.1. Realizacja programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania – przygotowanie posiłków, dostarczanie i podawanie dla osób uprawnionych na terenie Gminy Łukowica.

3.2. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
55.52.40.00-9 usługi dostarczania posiłków do szkół .

3.3. Przedmiotem tej części zamówienia jest dożywianie około 230 uczniów uprawnionych na
terenie Gminy Łukowica, które obejmuje:

3.3.1) Przygotowanie ciepłych jednodaniowych posiłków z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania dla osób objętych programem dożywiania w placówkach oświatowych:

a) Szkoła Podstawowa Jadamwola – 26 osób, orientacyjna odległość od stołówki 3,8 km,
b) Szkoła Podstawowa Świdnik – 15 osób, orientacyjna odległość od stołówki 3,5 km
c) Szkoła Podstawowa Stronie – 18 osób, orientacyjna odległość od stołówki 3,6 km
d) Szkoła Podstawowa Roztoka – 26 osób, orientacyjna odległość od stołówki 4,2 km
e) Szkoła Podstawowa Nr 2 Przyszowa – 14 osób, orientacyjna odległość od stołówki 9,6 km
f) Szkoła Podstawowa Młyńczyska – 70 osób, orientacyjna odległość od stołówki 10 km
g) Szkoła Podstawowa Jastrzębie – 31 osób, orientacyjna odległość od stołówki 3,0 km
j) Gimnazjum Łukowica – 30 osób.

3.3.2) Posiłek jednodaniowy gorący składający się z:
a)zupa z wkładką mięsną, + chleb lub bułka na deser jogurt lub owoc - 2 razy w tygodniu
b)mięso (ryba) lub jego porcja + ziemniaki, kasza, ryż, makaron + surówka lub warzywa gotowane ( Wykonawca może zaplanować dodatek w formie klusek śląskich/kopytek zamiast kaszy/ryżu/ziemniaków)– 3 razy w tygodniu. W przypadku podawania II dania obiadowego Zamawiający wymaga dodatkowo kompotu lub soku.

3.3.3) ustala się obowiązującą gramaturę posiłku:
-zupa 350 gram z wkładka mięsna 100gram
-chleb 2 kromki lub bułka 80 gram
- mięso lub jego porcja 100 gram,
- ziemniaki 200 gram lub kasza, ryż, makaron,
-surówka lub warzywa gotowane 150 gram, sos 50 gram.
- raz w tygodniu posiłek mogą stanowić placki ziemniaczane ze śmietaną, krokiety, pierogi, naleśniki z serem i słodkim sosem, mięsem lub powidłami lub danie z makaronem o minimalnej gramaturze 400 gram.
-kompot 200 ml lub napój lub sok w kartoniku.

3.3.4)Posiłki nie mogą się powtarzać w danym tygodniu.

3.4. Do szkół wymienionych poniżej wykonawca będzie dowoził posiłki w opakowaniach jednorazowych przystosowanym transportem, w tym napoje lub soki w kartoniku (uprawnienia do cateringu) i je wydawał. Posiłki będą wydawane zgodnie z zasadami sanitarno-epidemiologicznymi przez pracownika wykonawcy dysponującego uprawnieniami do tego rodzaju pracy. Posiłki nie mogą być przetwarzane (krojone, nalewane itp.) w miejscach podawania posiłków w wymienionych szkołach w pkt.3.3.1 litera a – g.

Szkoły posiadają miejsce do spożywania posiłków za przygotowanie, których zgodnie z ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” są odpowiedzialni Dyrektorzy szkół.

3.5. Posiłki muszą posiadać wymagalną przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej dla żywienia zbiorowego i z przepisami prawa oraz dostarczane i wymagane z normami sanitarno-epidemiologicznymi.

3.6. Wykonawca jest zobowiązany odbierać pojemniki jednorazowe, w których dowozi posiłki do szkół, w których nie ma stołówek ani punktów wydawania posiłków i utylizować je na swój koszt.

3.7. Zamawiający wymaga sporządzania list osób dożywianych w poszczególnych szkołach w danym miesiącu i dołączenia do rachunku za dany miesiąc, który Wykonawca przedkłada w GOPS w Łukowicy do ostatniego dnia każdego miesiąca, ponieważ jest to wydatek z danego miesiąca i musi być zrealizowany w danym miesiącu, wprowadzenie do systemu informatycznego informacji o realizacji dożywiania za dany miesiąc jest niezbędne do sprawozdawczości z wydatkowania środków na dożywianie.

3.8. Szacunkowa ilość dni od17 września 2018r do19 czerwca 2019r, w których będą dzieci dożywiane wynosi 180 dni tj. 10 m-cy roku szkolnego 2018/2019. Szacunkowa ilość w okresie trwania umowy (przewidywana ilość dni może ulec zmianie w przypadku zobowiązania Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji dożywiania w dni wolne, święta i ferie (Wykonawca ma obowiązek wykonać usługę również w te dni, jeżeli taka będzie wola Zamawiającego).

3.9. Wytwarzanie i dostarczanie posiłków do szkół podstawowych wymienionych w pakt. 3.3.1 odbywać się będzie od godziny 10.00 do godziny 11. 30., budynku b. gimnazjum od 11.00 do 13.00. Szczegółowy harmonogram dostarczania posiłków do poszczególnych szkół zostanie ustalony z Wykonawcą.

3.10. Ilość osób korzystających z posiłków może ulec zmianie (zwiększeniu i zmniejszeniu) i wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany.

3.11. Wytwarzanie i serwowanie posiłków dla uczniów nieobjętych Pomocą państwa w zakresie dożywiania , które nie będą finansowane w ramach niniejszego zamówienia, będzie wykonywane na zasadach określonych w umowie stanowiącej zał. do SIWZ.

3.12. Do obowiązków Wykonawcy należało będzie zapewnienie naczyń jednorazowych i sztućców dla uczniów w szkołach wymienionych w pkt. 3.3.1 lit. a- g

3.13. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania posiłków, mycia termosów i innych pojemników wielokrotnego użytku w wynajmowanych kuchniach w specjalnie przystosowanych basenach.

3.14. Zamawiający wymaga dostarczenia jadłospisów na dany miesiąc najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego, z podziałem na następujące dane: kaloryczność, gramatura gotowego posiłku z podziałem na części składowe wyrażone w gramach wraz z obliczoną wartością energetyczną wyrażoną w kcal energii i obliczona wartością odżywczą posiłku. Przykładowy jadłospis na miesiąc wrzesień, który należy dołączyć do oferty winien obejmować okres od 17 września 2018r do 28 września 2018r.

3.15. W wyjątkowych sytuacjach w przypadku konieczności dokonania zmian w jadłospisie przez Wykonawcę, zobowiązany jest on do przekazania takiej informacji wraz z uzasadnieniem Zamawiającemu za pośrednictwem faksu lub pisemnie, celem zaakceptowania jej przez Zamawiającego.

3.16. Dostawa posiłków odbywać się będzie środkiem transportu wykonawcy i na jego koszt i ryzyko. Wykonawca dołączy do oferty wykaz środków transportu dopuszczonych do przewozu posiłków przez Inspekcję Sanitarną wraz z dokumentem, z którego wynika zgoda Inspekcji
Sanitarnej na przewóz posiłków. Każdorazowo na prośbę zamawiającego, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Książki kontroli sanitarnej samochodu.

3.17. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad wynikających z systemu HACCP oraz zapewnienie właściwej jakości zdrowotnej żywności, a także za przestrzeganie zasad dotyczących przygotowania i dostarczania posiłków zgodnie z wymogami i przepisami sanitarno - epidemiologicznymi.

3.18. Naczynia transportowe, w których przewożona jest żywność muszą być czyste, bez uszkodzeń, bez znaczących zmian fizycznych mogących przyczynić się do zagrożenia epidemiologicznego, a pojemniki (termosy, opakowania jednorazowe) zamykane szczelnie tak, by podczas transportu posiłki w formie płynnej nie uległy rozlaniu.

3.19. Wykonawca będzie dostarczał posiłek do szkół, w których nie ma punktów wydawania posiłków w pojemnikach przeznaczonych tylko do tego celu, zapewniających utrzymanie właściwej jakości i temperatury potraw, a także własnym transportem, spełniającym wymagania sanitarne, który musi być dopuszczony decyzja właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb żywienia zbiorowego.

3.20. Wykonawca musi dostarczać posiłki do szkół, w których nie ma punktów wydawania posiłków odpowiednio zabezpieczone przed skażeniem, utratą wartości odżywczych i temperatury. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową temperaturę posiłków tj: zupy co najmniej75ºC, drugie danie co najmniej 63ºC, a surówki nie wyższej niż 4ºC.

3.21. Osoba dostarczająca posiłki musi posiadać aktualne badania lekarskie i ubranie robocze(fartuch).

3.22. Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku i wniesienia posiłków do budynku w wskazane przez Zamawiającego miejsca.

3.23. Przed przyjęciem posiłków Zamawiający w szkołach, w których nie ma punktów wydawania posiłków sprawdzi czy zgadza się ilość potraw. W razie stwierdzenia braków lub niezgodności w dostawie Wykonawca ma obowiązek dostarczyć posiłki zgodnie z zamówieniem w ciągu godziny.

3.24. Posiłki będą wydawane przez pracowników Wykonawcy.

3.25. Zamawiający nie dopuszcza wykonania posiłków z półproduktów.

3.26. Odpowiedzialność za ciągłość żywienia ponosi wykonawca.

3.27. Wykonawca jest zobowiązany posiadać ważną decyzję (zezwolenie, opinię, protokół) lub inny dokument właściwego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu do przygotowania posiłków i wydawania posiłków w zbiorowym żywieniu, w tym zezwolenie do prowadzenia cateringu.

3.28. Wykonawca odpowiedzialny będzie za właściwe przechowywanie środków spożywczych, utrzymanie temperatury i innych warunków przechowywania, stan opakowań itd., higienę produkcji, sposób transportu posiłków.

3.29. Posiłki oraz miejsce ich przygotowania muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia wraz z aktami wykonawczymi.

3.30. Koszty leczenia ucznia, jakie powstaną na skutek zatrucia pokarmowego z winy wykonawcy, a także związane z zatruciem roszczenia odszkodowawcze ucznia, będą obciążały całkowicie wykonawcę.

3.31. Zamawiający będzie miał prawo do przeprowadzenia kontroli żywienia uczniów pod
względem gramatury, jakości, sposobu i warunków przyrządzania posiłków itp. Reklamacja, co do jakości posiłków będzie składana pisemnie.

3.32. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia podczas kontroli dokumentów potwierdzających dopuszczenie przez Inspektora Weterynarii wyrobów i artykułów mięsnych.

3.33. Wykonawca musi posiadać odpowiednio wykwalifikowany personel oraz doświadczenie w żywieniu zbiorowy.

3.34. Wszelkie reklamacje, co do wadliwego wykonywania usługi, nieterminowej realizacji zamówienia oraz innych zawinień leżących po stronie wykonawcy wskazujących na nienależyte wykonanie umowy składane będą pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.

3.35. Wykonawca jest zobowiązany do pobierania i przechowywania próbek potraw w zakładzie, w którym potrawy te zostały wyprodukowane. Pobierane próbki są udostępniane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na żądanie tych organów.

3.36. Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego odbierania odpadów pokonsumpcyjnych raz dziennie.

3.37. Ze względu na specyficzne położenie Szkół, do których mają być dostarczane posiłki oraz zdarzające się w okresie zimowym trudności z przejazdem, dopuszcza się na ten czas niewielkie opóźnienia w dostawie – do 30 minut. O ewentualnym opóźnieniu, Zamawiający musi bezwzględnie zostać odpowiednio wcześniej poinformowany.

3.38. W wyjątkowych sytuacjach (nieprzewidziane poważne awarie, katastrofy, itp.), w przypadku braku możliwości przygotowania posiłku przez Wykonawcę, jest on zobowiązany zapewnić posiłki o wyznaczonym czasie i nie gorszej jakości na swój koszt, z innych źródeł.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się