Zakup wraz z dostawą gorących posiłków

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup dla 200 dzieci przez 66 dni tj. 13200 gorących posiłków jednodaniowych z dowozem do czterech szkół na terenie gminy Magnuszew.
Posiłki jednodaniowy dostarczane w naczyniach jednorazowych wraz ze sztućcami, 3 razy
w tygodniu zupa z wkładką plus pieczywo i 2 razy w tygodniu drugie danie, według określonej gramatury .
Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1)posiłki jednodaniowe przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2015r poz. 1256). Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posiłku, temperaturę
w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne.
Posiłki muszą być świeżo przygotowane w dniu dostaw, do przygotowywania posiłków należy używać produktów wysokiej jakości i zawsze świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie zobowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi, wyklucza się posiłki z papierka lub puszki, bez potraw tłustych, ciężko strawnych, a także potraw kwaśnych, bardzo słonych. Nie należy używać ostrych przypraw i octu, ale naturalnych (np. pietruszka, koper, cytryna). Wykonawca jest odpowiedzialny za sporządzanie posiłków zgodnie z jadłospisem, który musi być przedłożony przez Wykonawcę Zamawiającemu oraz Dyrektorom szkół. Jadłospis powinien być urozmaicony w ten sposób, że te same posiłki nie mogą się powtarzać w okresie 2 tygodniowym.
2) Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania obiadów jednodaniowych wydawanych w systemie:
- trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek), zupa (400 g) z wkładką mięsną (z ograniczeniem kiełbasy) lub jarską typu pierogi, pyzy, kopytka, naleśniki, placki ziemniaczane (100 g) plus pieczywo(25g)
zupa na wywarach mięsnych nie z proszku
zupę i makaron dostarczać oddzielnie
- dwa razy w tygodniu (wtorek, czwartek) drugie danie mięso lub ryba (100 g), ziemniaki lub ryż lub kasza (200 g), surówki lub jarzyny (100 g)
3) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania naczyń jednorazowych na których wydawane będą posiłki wraz ze sztućcami. Naczynia jednorazowe oraz sztućce muszą posiadać wymagane atesty. Koszt naczyń i sztućcy Wykonawca uwzględnia w cenie jednostkowej posiłku.
4) Zamawiający informuje, że wskazana powyżej ilość posiłków ma charakter szacunkowy a rzeczywista liczba dziennych posiłków może ulec zmianie i wynikać będzie z bieżących potrzeb zamawiającego. Zmiana ilości posiłków nie będzie powodować zmiany ceny posiłku ani zmiany warunków umowy, nie spowoduje dla Zamawiającego konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.
5) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia posiłków w naczyniach będących w jego dyspozycji (własności) z zastosowaniem wymogów higieniczno – sanitarnych,
6) dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Rozniszewie godz. 09:40, Szkoły Podstawowej w Mniszewie godz. 09:50, Szkoły Podstawowej w Chmielewie godz. 10:10, Szkoły Podstawowej w Przydworzycach godz. 10:30. Transport posiłków musi być prowadzony pojazdem dostosowanym do przewożenia środków spożywczych.
7) miejsce wydawania posiłków wyznaczają Dyrektorzy szkół. Liczba dzieci objętych dożywianiem w poszczególnych szkołach zostanie przekazana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie mailem lub faksem . Zmiany w ilości zamawianych posiłków będą zgłaszane Wykonawcy najpóźniej do godz. 15:00 dnia poprzedniego.
8) dokonanie zakupu posiłków winno nastąpić z zachowaniem efektywnego wydatkowania środków finansowych, co oznacza, że posiłki muszą być odpowiednie jakościowo tj. smaczne, gorące i w całości spożyte.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli w zakresie:
-zgodności dostarczanych posiłków z wymogami Zamawiającego pod względem jakościowym i wagowym przy czym legalizowaną wagę zapewni Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego,
10. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą następowały miesięcznie. Do faktury zostaną dołączone codzienne potwierdzenia odbioru określonej ilości posiłków oraz ich jakości potwierdzonej przez Dyrektora Szkoły.
11. Wykonawca pobiera i przechowuje próbki żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
12. Dostarczane posiłki w naczyniach będących własnością Wykonawcy musza odpowiadać normom w żywieniu zbiorowym dzieci w szkołach zapewniające utrzymanie w czasie transportu temperaturę gorących posiłków do czasu spożycia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się