Montaż i dzierżawa 2 zbiorników kriogenicznych oraz butli na gazy medyczne wraz z zakupem i dostawą gazów medycznych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
a) Zakup i sukcesywna dostawa gazów medycznych: tlenu, podtlenku azotu, dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii, sprężonego/syntetycznego powietrza wraz ze zbiornikami do ich transportu i przechowywania, które podlegają dzierżawie oraz transport ciekłego tlenu i specjalistyczny transport butli.
b) Dzierżawa zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen: 1 zbiornika na tlen medyczny ciekły wraz z instalacją towarzyszącą (telemonitoring), montażem i demontażem (dalej w treści: zbiornik podstawowy); 1 zbiornika o własnym fundamencie (podstawie) na tlen ciekły wraz z instalacją towarzyszącą (telemonitoring), montażem i demontażem, a także wykonaniem utwardzenia terenu, ogrodzenia oraz przystosowania instalacji elektrycznej pod zbiornik tlenu, podłączeniem do istniejącej instalacji (dla jednego zbiornika kriogenicznego), (dalej w treści: zbiornik dodatkowy);
c) Przeglądy i serwis dzierżawionych zbiorników kriogenicznego.
d) Szkolenie wyznaczonych pracowników szpitala w zakresie obsługi dzierżawionego zbiornika kriogenicznego (w liczbie 5 osób i w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy).
Wykonawca gwarantuje, że będzie dostarczał przedmiot zamówienia (w asortymencie i w ilościach wynikających z przesyłanych zamówień sukcesywnych) o najwyższej jakości, zarówno pod względem norm jakościowych, jak i z odpowiednim terminem ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonego towaru. Przedmiot dostawy oznaczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dzierżawa butli do przechowywania gazów, jak i realizacja dostaw gazów jest zgodnie z bieżącymi, sukcesywnymi zamówieniami.
Butle - dzierżawione zbiorniki, opakowania muszą być odpowiednio oznakowane z aktualną cechą legalizacyjną, a do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj i ilość gazu, wydruk numerów pozostawionych opakowań – butli i na żądanie Zamawiającego świadectwo kontroli jakości danej partii oraz certyfikat jakości dla ciekłego tlenu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za kompleksową realizację zamówienia: dostawę, prawidłowe zainstalowanie zbiornika kriogenicznego dla tlenu ciekłego wraz z urządzeniami towarzyszącymi, systemem telemetrii tj. instalacjami towarzyszącymi (telemonitoring) oraz przeprowadzeniem szkolenia personelu w zakresie jego obsługi.
Wykonawca po uruchomieniu zbiornika sporządzi i przekaże Zamawiającemu protokół zdawczo – odbiorczy dla dzierżawionych urządzeń (dokument przygotowuje Wykonawca).
Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do posadowienia drugiego (dodatkowego) zbiornika wraz z wykonaniem robót polegających na utwardzeniu terenu, wykonaniu ogrodzenia oraz przystosowaniu instalacji elektrycznej pod zbiornik tlenu, podłączeniem go do istniejącej instalacji.
Wykonawca zobowiązany jest do:
a) sporządzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji technicznej niezbędnej do posadowienia, zainstalowania i uruchomienia zbiornika wraz z instalacją doprowadzającą oraz dokonania niezbędnych uzgodnień z odpowiednim oddziałem Urzędu Dozoru Technicznego,
b) dokonania posadowienia, zainstalowania i uruchomienia zbiornika wraz z instalacją doprowadzającą, a także instalacją towarzyszącą: telemonitoringiem - Systemem Telemetrii.
c) załatwienia wszelkich spraw związanych z odbiorem zbiornika kriogenicznego przez UDT jego konserwacją, utrzymaniem w należytym stanie technicznym, dokonywania okresowych przeglądów, legalizacji itp., usuwania awarii przez cały okres trwania dzierżawy.
Zamówienie będzie realizowane przez okres 29 miesięcy od dnia zawarcia umowy do dnia 31.01.2021r.
Miejsce instalacji zbiorników kriogenicznych: (szpital dla dorosłych) ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.
Dostawa, posadowienie, montaż, podłączenie i przekazanie do eksploatacji (podstawowego) zbiornika kriogenicznego dla tlenu ciekłego wraz z instalacją towarzyszącą (telemonitoring) zostanie wykonana w terminie do 72 godzin od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Dzierżawa zbiornika kriogenicznego podstawowego nastąpi przez cały okres realizacji zamówienia.
Dostawa, posadowienie, montaż, podłączenie i przekazanie do eksploatacji (dodatkowego -opcjonalnego) zbiornika kriogenicznego dla tlenu ciekłego o własnym fundamencie (podstawie) wraz z instalacją towarzyszącą (telemonitoring) zostanie wykonana w terminie do 72 godzin od dnia przekazania zlecenia Wykonawcy. Dzierżawa zbiornika kriogenicznego dodatkowego – opcjonalnego, o którym mowa powyżej (ust. 3) nastąpi w zależności od potrzeb Zamawiającego tj. począwszy od dnia jego montażu do ostatniego dnia realizacji umowy.
Zamawiający oczekuje realizacji zamówienia w następujących terminach:
a) dostawa sukcesywna gazów wraz z dzierżawą butli realizowana będzie przez okres 29 miesięcy od dnia zawarcia umowy do dnia 31.01.2021r.,
b) dzierżawa pierwszego zbiornika kriogenicznych dla tlenu ciekłego przez okres 29 miesięcy do dnia posadowienia do dnia 31.01.2021r. – zbiornik podstawowy,
c) dzierżawa drugiego zbiornika kriogenicznych dla tlenu ciekłego do dnia posadowienia do dnia 31.01.2021r. – zbiornik dodatkowy.
Zamawiający oczekuje demontażu zbiorników kriogenicznych dla ciekłego tlenu w terminie do 24 godzin od dnia wygaśnięcia umowy.
Dostawa gazów nastąpi na każdorazowe wezwanie Zamawiającego w terminie do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia, w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 8.00 - 14.00 do:
- magazynu znajdującego się w szpitalu przy ul. Władysława Truchana 7, wraz z wniesieniem;
- magazynu znajdującego się w szpitalu przy ul. Strzelców Bytomskich 11, wraz z wniesieniem;
- szpitala przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w przypadku zbiornika kriogenicznego.
Zamawiający wymaga, aby usługi związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jak i prace polegające na posadowieniem zbiorników kriogenicznych łącznie z przygotowaniem terenu a wykonywane w siedzibie Zamawiającego były realizowane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę (lub podwykonawcę jeśli część zadania będzie wykonywana przez podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy (art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy t.j. Dz. U. 2018 poz. 917, z późn. zm.).
Powyższy warunek dotyczy także osób wykonujących czynności takich jak: kierowanie (przewóz), załadunek, rozładunek gazów będących przedmiotem zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się