Przygotowywanie i wydawanie posiłków w szkołach na terenie gminy Jawornik Polski

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
Przygotowywanie i wydawanie posiłków w szkołach na terenie gminy Jawornik Polski

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie posiłków dla uczniów w stołówce Szkoły Podstawowej w Jaworniku Polskim oraz Zespołu Szkół i Placówek w Manasterzu oraz przygotowywanie i dowóz posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Hadlach Szklarskich (ze szkoły w Jaworniku Polskim) oraz przygotowywanie i dowóz posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Hucisku Jawornickim (ze szkoły w Manasterzu)

Zestaw potraw znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej siwz


Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy tygodniowy jadłospis sporządzony z listy (zestawu) potraw na co najmniej 7 dni przed planowanym jego obowiązywaniem.
W jednym dniu dopuszcza się przygotowywanie i wydawanie posiłku dwu daniowego lub jednodaniowego.

Uwagi:
Posiłki powinny być przygotowywane z uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach - załącznik nr 2 do tego rozporządzenia (zgodnie z aktualnie obowiązującym aktem prawnym).

Nie dopuszcza się stosowania zakupionych półproduktów typu pierogi lub krokiety mrożone. Te potrawy winny być przygotowywane w całości na miejscu.


Zakres przedmiotu zamówienia:
1) Usługa będzie dotyczyć: Uczniów szkół którym przyznano bezpłatne dożywianie w trybie decyzji administracyjnej GOPS lub decyzji dyrektora szkoły.
2) Posiłki przygotowywane w Szkole w Jaworniku Polskim oraz w Manasterzu zostaną wydane uczniom tych szkół w stołówkach szkolnych ze względu na wspólne jej użytkowanie. Posiłki będą wydawać na talerz pracownicy Wykonawcy.
3) Posiłki przygotowywane w szkołach w Jaworniku i Manasterzu dla uczniów z placówek w Hadlach Szklarskich oraz Huciska Jawornickiego Wykonawca będzie dostarczał własnym lub zleconym przez siebie transportem w atestowanych termosach zapewniających utrzymanie odpowiednio ciepłego posiłku, w godzinach uzgodnionych z dyrektorami szkół. W tych szkołach posiłki będą wydawane przez pracowników Wykonawcy w ilości po ok. 20 posiłków na jedna jednostkę. Po stronie Wykonawcy leży także zebranie brudnych naczyń.
4) Posiłki będą wydawane w dni nauki szkolnej zgodnie z harmonogramem placówek ustalonym przez Dyrektorów szkół. tj. Żywienie będzie odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem wakacji letnich, ferii, ferii świątecznych, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od nauki w szkole. Częstotliwość wydawania posiłków w uzgodnieniu z Dyrektorami szkół podzielona będzie na kilka tur (od 1 do 12) w godzinach wyznaczonych przez Dyrektorów.
5) Ilość posiłków w szkołach może się zmieniać w zależności od: Frekwencji uczniów, o czym Wykonawca będzie informowany przez Dyrektorów Szkół codziennie do godziny 8:30 rano
6) Posiłki będą wydawane w godzinach uzgodnionych z dyrektorami szkół. Orientacyjna liczba dzieci dożywianych w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2018/2019 (UWAGA: PODANE LICZBY NIE SĄ TOŻSAME Z ZAKRESEM ZAMÓWIENIA) Orientacyjna ilość obiadów dziennie – około 271. Jest to wartość szacunkowa i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej należności z tytułu wykonania umowy.
7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia konieczności zmiany liczby obiadów w zależności od zainteresowania uczniów (frekwencji)
Szkoła Szacunkowa liczba posiłków dziennie:
Szkoła Podstawowa w Jaworniku Polskim 196
Hadle Szklarskie 12
Zespól Szkół i Placówek w Manasterzu 58
Hucisko Jawornickie 5


Inne okoliczności przedmiotu zamówienia:
1) Cały proces przygotowywania posiłków może się odbywać wyłącznie w pomieszczeniach kuchennych w budynku Szkoły Jawornik Polski oraz w budynku Szkoły w Manasterzu
2) Wykonawca otrzyma w użyczenie pomieszczenia kuchenne wyposażone w urządzenia i sprzęt do przygotowywania posiłków na podstawie porozumienia z dyrektorem szkół w Jaworniku i Manasterzu. Wykonawca ponosi pełną materialną odpowiedzialność za oddane w użyczenie pomieszczenia i wyposażenie tych pomieszczeń.
3) Wykonawca będzie ponosił koszty stałe ustalone w kwocie ryczałtowej: Kuchnia Manasterz 3861,00 zł brutto miesięcznie, Kuchnia Jawornik Polski 4540,00 zł brutto miesięcznie. W skład niniejszej kwoty wchodzą koszty: prądu, gazu, wody, ścieków, odpadów, ogrzewania, koszty sprzątania, amortyzacji wyposażenia, funduszu remontowego itp. Po stronie Wykonawcy leży bieżące utrzymanie czystości w pomieszczeniach zgodnie z warunkami (przepisami) sanitarno – higienicznymi obowiązującymi w trakcie przygotowywania posiłków w placówkach szkolnych. Czynsz płatny z góry co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem miesiąca, z wyjątkiem pierwszego miesiąca umownego – wówczas czynsz płatny do 3 dni po podpisaniu umowy, na konta Szkół w których będą świadczone usługi przygotowywania posiłków. Za każdy dzień zwłoki 500 zł kary umownej. Zwłoka powyżej 14 dni oznacza rozwiązanie umowy.
4) Po stronie Wykonawcy należy także dostawa naczyń wielokrotnego użytku - porcelanowych lub ceramicznych - czystych i wyparzonych (talerze, itp.), garnków oraz sztućców - niezbędne do celów realizacji usługi - wyklucza się używanie zestawów jednorazowych wraz ze sztućcami jednorazowymi. Ilość naczyń oraz sztućców winna być dostosowana do rodzaju i ilości zamówionych posiłków.
5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, odpowiada za jakość wydawanych posiłków i przestrzeganie norm sanitarnych.
6) Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonywania zamówienia na każde żądanie oraz powiadomi o każdej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej i o jej wynikach. W ramach kontroli Wykonawca umożliwi przedstawicielowi Zamawiającego spożycie posiłku na każde żądanie bez ponoszenia dodatkowych opłat przez Zamawiającego.
7) Na wykonawcy spoczywa obowiązek dokonania wszelkich niezbędnych czynności mających na celu właściwe skalkulowanie oferty oraz prawidłową realizację zamówienia.
8) Zamawiający dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to, jako rozwiązanie przykładowe i można zastosować rozwiązanie równoważne na przyjętych w niniejszej siwz warunkach.
9) Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie faktur wystawianych co dwa tygodnie (2 faktury na miesiąc). Do wystawianych faktur dołączane będzie zestawianie ilości wydanych posiłków potwierdzone przez Dyrektora lub osobę upoważnioną przez Dyrektora..

Materiały i urządzenia równoważne:
1) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust 3 ustawy pzp). Dotyczą one wszystkich elementów / składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od wykonawcy. Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu wskazał wszystkie znane mu przypadki i w każdym z nich podał zasady oceny rozwiązań równoważnych. Jeżeli wykonawca stwierdzi / zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że nie są to wszystkie przypadki, prosi się wykonawcę, aby niezwłocznie/przed terminem składania ofert przekazał zamawiającemu tą informację wskazując to w zapytaniu dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia i zasad oceny rozwiązań równoważnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się