Powrót

Usługę udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 050 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego zadania inwestycyjnego pn.: Budowa boiska piłkarskiego oraz siłowni zewnętrznej w Strzyżowie”

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 050 000,00 zł, słownie: Jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych.
Charakterystyka kredytu:
1) Kwota kredytu- 1 050 000,00 zł,

2) Okres kredytowania – od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2025 roku,

3) Uruchomienie kredytu w terminie do 30 września 2018 r. w jednej transzy, w terminie 3 dni od daty wystawienia pisemnej dyspozycji wypłaty przez Zamawiającego.

4) Spłata kapitału kredytu w złotych polskich będzie następowała w ratach, z karencją spłaty pierwszej raty kapitałowej do 30 września 2019 roku. Wysokość rat spłaty kredytu w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela.
Lp. Data spłaty rat kredytu Wysokość raty w [PLN]
1. 30.09.2019 r. 40 000,00
2. 31.12.2019 r. 40 000,00
3. 31.03.2020 r. 40 000,00
4. 30.06.2020 r. 40 000,00
5. 30.09.2020 r. 40 000,00
6. 31.12.2020 r. 40 000,00
7. 31.03.2021 r. 40 000,00
8. 30.06.2021 r. 40 000,00
9. 30.09.2021 r. 40 000,00
10. 31.12.2021 r. 40 000,00
11. 31.03.2022 r. 40 000,00
12. 30.06.2022 r. 40 000,00
13. 30.09.2022 r. 40 000,00
14. 31.12.2022 r. 40 000,00
15. 31.03.2023 r. 40 000,00
16. 30.06.2023 r. 40 000,00
17. 30.09.2023 r. 40 000,00
18. 31.12.2023 r. 40 000,00
19. 31.03.2024 r. 40 000,00
20. 30.06.2024 r. 40 000,00
21. 30.09.2024 r. 40 000,00
22. 31.12.2024 r. 40 000,00
23. 31.03.2025 r. 40 000,00
24. 30.06.2025 r. 40 000,00
25. 30.09.2005 r. 40 000,00
26. 31.12.2025 r. 40 000,00

4.1 Należne odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu, licząc od dnia jego uruchomienia. Naliczanie odsetek nastąpi w okresach miesięcznych. Odsetki od wykorzystanego kredytu są płatne do 15 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału kalendarzowego., przy czym ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu. Ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie ostatniej spłaty raty kredytu.

5) Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.

6) Oprocentowanie kredytu liczone wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, obowiązującej na każdy ostatni dzień okresu odsetkowego (kwartału kalendarzowego), opublikowanej w internetowym serwisie informacyjnym Reuters o godz. 11,00, powiększonej lub pomniejszonej o stałą marżę banku wyrażoną w punktach procentowych.
7) Zamawiający ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub jego części po uprzednim powiadomieniu Kredytodawcy i bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, lub może ulec skróceniu na pisemny wniosek Zamawiającego.

8) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.

9) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami.

10) Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową – podpisanych przez Wójta Gminy wraz z kontrasygnata Skarbnika.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się