SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY OCHRONNEJ I OBUWIA DLA LOKALIZACJI: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE

» Opis zapytania

1. Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej i obuwia dla lokalizacji: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie przez okres 12 miesięcy w rodzaju i ilościach szczegółowo opisanych w SIWZ.
2. Zamówienie podzielone jest na następujące zadania:
Zadanie 1 – Ubrania dla personelu medycznego
Zadanie 2 – Obuwie i odzież ochronna dla pracowników portierni zewnętrznej
Zadanie 3 – Odzież i obuwie robocze
CPV: 35113400-3 - odzież ochronna i zabezpieczająca
CPV: 18800000-7 – obuwie
3. Na mocy art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta
4. Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.09.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się