Dostawa ochronników słuchu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aktywnych ochronników słuchu w ilości 400 sztuk oraz półaktywnych ochronniki słuchu w ilości 636 sztuk zwanych dalej towarem (materiałem).
2. Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, musi być fabrycznie nowy, w oryginalnych opakowaniach producenta. Dostawa towaru musi być opakowana w sposób umożliwiający jego identyfikację (rodzaj, ilość) bez konieczności naruszania opakowania oraz z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi przez producentów.
3. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy Zamawiającemu karty gwarancji na przedmioty zamówienia oraz instrukcje obsługi w języku polskim.
4. Towar spełniający wymagania niniejszej umowy Wykonawca dostarczy jednorazowo wraz z rozładunkiem do magazynu Zamawiającego, tj. Olsztyn ul. Saperska 1.
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem oraz rozładunkiem przedmiotu umowy.
6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne funkcjonalnie i jakościowo tym podanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się