Dostawa aparatury do tworzonego stanowiska naukowo-badawczego dotyczącego badań wyznaczania ciepła hydratacji mieszanek betonowych Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

» Opis zapytania

1. Nazwa zamówienia: Dostawa aparatury do tworzonego stanowiska naukowo-badawczego dotyczącego badań wyznaczania ciepła hydratacji mieszanek betonowych Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
a) mikrokalorymetr izotermiczny,
b) analizator dyfrakcji laserowej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części A stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, dla części B – załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje jego dostawę, wniesienie i rozładunek, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi i konserwacji.
5. Przedmiot zamówienia musi być nowy, wolny od wszelkich wad i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
6. Zamawiający zastrzega, że wszelkie ryzyko do momentu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, ponosi Wykonawca.
7. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
8. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały przedmiot danej części zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego.
9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
11. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je m.in. poprzez podanie n/w informacji umożliwiających zamawiającemu identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, nazwa, typ/model urządzenia.
12. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia dokumentacji technicznej potwierdzającej, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przez dokumentację techniczną rozumie się m.in. specyfikacje techniczne udostępniane przez producentów i dystrybutorów, karty produktu albo karty katalogowe produktu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się