Dostawa materiałów okulistycznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów okulistycznych dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w:
- Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1416),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 211),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1252),
- Dyrektywie 93/42/EWG z dnia 14 kwietnia 1993r - dotyczącej wyrobów medycznych ze zmianami.
3. Zamówiony towar winien być dostarczony do pomieszczeń Apteki Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, w godzinach 7.00-14.00, transportem Wykonawcy lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy przewozowej z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 25 „Wzoru umowy”.
4. Ilości przedmiotu zamówienia zawarte w załączniku nr 1 są ilościami orientacyjnymi, Zamawiający będzie składał w trakcie trwania umowy zamówienia wg rzeczywistych potrzeb. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu.
5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć urządzenie – fakoemulsyfikator maksymalnie w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy. Urządzenie zostanie przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron – dotyczy pakietu nr 2.
6. Oferowane urządzenie będzie objęte gwarancją i bezpłatnym autoryzowanym serwisem przez cały okres trwania umowy. Wymagany czas reakcji serwisu 48 godziny (w dni robocze) – dotyczy pakietu nr 2.
7. W przypadku awarii trwającej dłużej niż 3 dni robocze Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze– dotyczy pakietu nr 2.
8. Zamawiający wymaga, aby dostawa i wymiana części zamiennych (dostarczenie i zamontowanie - czyli transport i usługi serwisanta wraz z jego przyjazdem) następowały na koszt Wykonawcy. Zamawiający ponosi tylko i wyłącznie koszt materiałów eksploatacyjnych, które ulegają zużyciu w wyniku normalnej eksploatacji urządzenia – dotyczy pakietu nr 2.
9. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim oferowanego urządzenia oraz wszelkie inne dokumenty związane z urządzeniem najpóźniej w dniu instalacji urządzenia – dotyczy pakietu nr 2.
10. Dostarczone urządzenie będzie wyposażony we wszystkie akcesoria umożliwiające natychmiastowe podjęcie pełnego zakresu pracy – dotyczy pakietu nr 2.
11. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywała każdorazowo na podstawie zamówienia, określającego rodzaj i ilość przedmiotu zamówienia.
12. Wymagany termin płatności wynosi 60 dni od doręczenia prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym wraz ze wskazaniem numeru umowy, wystawionej faktury Zamawiającemu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się