Dostawa podchlorynu sodu spełniającego warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. (SIWZ)

» Opis zapytania

Nazwa: Roczna wartość dostaw dla ilości określonej w SIWZ.
Opis: Wyliczona zgodnie z Formularzem ofertowym /Załącznik nr 2/.
Ilość: 1 [dostawa]

Wymagania dodatkowe:
Formularz ofertowy - stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ. (Proszę dołączyć skan wypełnionego i podpisanego dokumentu.)
Aktualne pozwolenie na obrót produktem chemicznym. (Proszę dołączyć skan dokumentu.)
Aktualne karty charakterystyki, zgodne z przepisami prawa. (Proszę dołączyć skan dokumentu.)
Aktualne atesty higieniczne PZH. (Proszę dołączyć skan dokumentu.)
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub do ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. (Proszę dołączyć skan wypełnionego i podpisanego dokumentu.)
Oświadczenie stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ. (Proszę dołączyć skan wypełnionego i podpisanego dokumentu.)
offer_value (Wartość oferty)
Wzór Umowy - stanowiący ZAŁĄCZNIK NR do SIWZ. (Proszę potwierdzić akceptację Wzoru Umowy.)
Polityka ZSZ. (Proszę potwierdzić zapoznanie się z Polityką ZSZ.)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się