Dostawa buczka sygnalizacyjnego

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w kolejnej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe:

1. BUCZEK SYGNALIZACYJNY ATEX TYP EX IP66 230V AC 50/60Hz - 10 szt.
Do oferty prosimy dołączyć kartę katalogową oferowanego produktu.

ADRES DOSTAWY: magazyn Odbiorcy TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne

KRYTERIA OGÓLNE
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
• transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni.,
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy
• gwarancja – Producenta (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
• termin dostawy: najkrótszy możliwy, (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy).
• czy oferta składana jest na produkt równoważny? (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza odpowiedzieć Tak lub Nie).

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
• Zamawiający dopuszcza produkt równoważny
jeżeli produkt równoważny spełni następujące wymagania:
- Kompatybilność przyłączy,
- Kompatybilność z urządzeniem głównym
- Zgodność cech zastosowania do przestrzeni zagrożonych wybuchem
- Zgodność z dyrektywą 94/9/WE
- Zgodność stopnia ochrony
- Wymiary (sposób mocowania)
- Parametry urządzenia (napięcie znamionowe, temperatura pracy, napięcie znamionowe izolacji, trwałość )
- Dokumenty w języku polskim (DTR, certyfikaty, warunki gwarancji)
- Oryginał gwarancji dołączony do produktu
- Tabliczka znamionowa urządzenia w języku polskim

• Kryterium oceny ofert: CENA jednostkowa NETTO za sztukę na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
 cenę produktu,
 cenę transportu,
 cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
 inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./
• Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego,
przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

W zakładce dokumenty zostały dołączone poradniki oferenta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.08.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się