„Wycinka drzew i krzaków” w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Babimost”"

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wycinka drzew i krzaków” w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Babimost”” w ramach projektu pn. „Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek” z programu RPO-Lubuskie 2020.
Zakres zamówienia obejmuje wycinkę drzew i krzaków wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi, zgodnie z załączonym programem funkcjonalno-użytkowym (PFU) dla zakresu:
Ścieżka nr 3: Kolesin - Stare Kramsko – Wojnowo.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać:
a) ścięcie i karczowanie drzew wraz z wywozem dłużyc, karpiny i gałęzi – 1.352 szt.,
b) karczowanie krzaków i podszycia (ilości sztuk krzaków 3000/ha) – 0,0025ha.

Uwaga !!!
Zamawiający dla części ścieżki nr 3 posiada Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz dla części ścieżki nr 3 decyzję celu publicznego.
Program funkcjonalno-użytkowy swoim zakresem obejmuje tereny gmin: Babimost, Kargowa i Zbąszynek. Zakresy ścieżek położone na terenie gminy Kargowa i gminy Zbąszynek oraz na terenie gminy Babimost poza zakresem usług objętym niniejszym postępowaniem nie wchodzą w zakres niniejszego postępowania.
Program funkcjonalno-użytkowy, dla ścieżki nr 3, obejmuje swoim zakresem wykonanie:
- budowy ścieżek rowerowych,
- kanalizacji deszczowej we wsi Stare Kramsko,
Zamawiający niniejszym zapisem wyłącza ww. roboty z postępowania.

Uwaga !!!
Wykonawca przed wejściem na teren wycinki jest bezwzględnie zobowiązany do uzgodnienia z Nadleśnictwem Babimost:
- dokładnego terminu wejścia na miejsce zrywki,
- miejsca składowania sortymentów (wg informacji Nadleśnictwa Babimost w odległości nie większej niż 100m od miejsca wycinki ),
- szczegóły przekazania pozyskanego drewna do Nadleśnictwa Babimost wraz z protokołem określającym ilość przekazanego surowca.
2. Wykonawca ustala cenę ofertową na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego: część opisowa i rysunkowa oraz inwentaryzacji zieleni. Zaoferowana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia tj. koszty wykonania usług wycinki drzew i krzaków, koszty wywóz dłużyc, karpiny i gałęzi oraz wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia opisane w niniejszej SIWZ i załącznikach do SIWZ.Usługi i koszty nie ujęte w niniejszej SIWZ, a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym objętych PFU nie będą stanowiły usług dodatkowych.

3. Inne uwagi
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, oraz zgodnie z poleceniami Zamawiającego i normami obowiązującymi na terenach leśnych.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres i warunki realizacji zamówienia znajdują się w:
- Programie Funkcjonalno-Użytkowym – części opisowej i części rysunkowej,
- Inwentaryzacji zieleni,
- warunkach wykonania i odbioru robót,
- istotnych postanowieniach umowy (wzór umowy),
Wymienione dokumenty są załącznikami do niniejszej SIWZ.

5. Zadanie pn. „Wycinka drzew i krzaków” w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Babimost” realizowane będzie w ramach projektu pn. „Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek” z programu RPO-Lubuskie 2020. Zamawiający przewiduje unieważnienie ww. postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

6. Oferowane usługi muszą spełniać wszystkie parametry określone w Programie funkcjonalno-użytkowym: część opisowa i rysunkowa oraz inwentaryzacja zieleni, stanowiącym załączniki do SIWZ.

7. Wszystkie wymagane parametry usług opisane w załącznikach do SIWZ są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności pod warunkiem wykazania równoważności.

8. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie gdzie mają być wykonywane usługi oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostaje dokonana na koszt Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się