Dostawa sprzętu kuchennego oraz elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa sprzętu kuchennego oraz elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i ilościach zawartych w tabeli Rozdział 3 SIWZ. Poz. 34-38 tabeli zawierają numery katalogowe produktów, ze względu na konieczność uzupełnienia posiadanej zastawy stołowej.
Do sprzętu elektrycznego wyszczególnionego w pozycjach 1-7 Wykonawca dołączy karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi w języku polskim. Wymieniony sprzęt powinien posiadać oznakowania CE. Okres gwarancji wynosi co najmniej 12 miesięcy lub większy, zgodnie z ofertą producenta. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych od wymaganych (równoważnych). Oferowany przedmiot zamówienia musi być równoważny funkcjonalnie i jakościowo z tym podanym w opisie. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty.
W trakcie realizacji zamówienia zabrania się używania aparatów latających nad terenem wojskowym.
Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia zgody na poddanie kierowcy, przedstawiciela Wykonawcy, jego pracowników i środka transportu rygorom procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Jednostce Wojskowej w czasie realizacji dostawy do magazynów Zamawiającego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1432) w zakresie działania, Wewnętrznych Służb Dyżurnych” oraz procedur niejawnych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1167) związanych z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.08.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się