Przygotowanie i dostawa posiłków do Samorządowego Przedszkola w Rakowiskach

» Opis zapytania

Zakres zamówienia: 1/
przygotowanie w lokalu Wykonawcy i dostarczenie do Samorządowego Przedszkola w
Rakowiskach posiłków (tj. śniadanie, obiad, podwieczorek) dla szacunkowej liczby 80
dzieci w wieku 2,5-5 lat, w dni pracujące od 3 września 2018 do 31 sierpnia 2019 roku.
Podana liczba dzieci służy oszacowaniu wartości zamówienia i wycenie oferty, jest
zgodna z liczbą zgłoszeń dzieci do przedszkola na dzień sporządzania SIWZ.
Przedszkole dysponuje 100 miejscami, Wykonawca zobligowany będzie do
dostarczenia rzeczywiście wymaganej na dany dzień liczby posiłków (przy czym liczba
śniadań, obiadów i podwieczorków może się nieznacznie różnić) przy zachowaniu
ceny jednostkowej posiłku danego rodzaju przez cały okres realizacji zamówienia. 2/
Zamówienie realizowane będzie codziennie, przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku
do piątku przez cały okres realizacji zamówienia, z wyłączeniem dni wolnych od pracy
3/ Wykonawca będzie dostarczał posiłki do Samorządowego Przedszkola w
Rakowiskach wg poniższych wytycznych: a) śniadanie – dostawa w godz. od 8:30 do
9:00, do stołówki przedszkola, b) obiad – dostawa w godz. od 11:00 do 11:30, do
stołówki przedszkola, c) podwieczorek – dostawa w godz. 13:00 do 13.30, do stołówki
przedszkola d) ilość śniadań na dany dzień będzie określana wg ilości dzieci
uczęszczających do przedszkola (stan z uwzględnieniem długoterminowych absencji
podaje na bieżąco dyrektor przedszkola) e) informację o przewidzianej ilości obiadów i
podwieczorków na dany dzień Zamawiający przekaże Wykonawcy telefonicznie lub
mailem tego samego dnia, do godz. 9:00. f) dopuszcza się możliwość zmniejszenia
ilości posiłków zależnie od dziennej frekwencji dzieci, 4/ Zestaw dzienny powinien
składać się z trzech urozmaiconych posiłków wg przykładowego menu rodzajowego:
a) śniadanie: zupa mleczna, mieszane pieczywo, różnorodne wędliny, warzywa, owoce,
potrawy z ryb, sery, pasty w tym pasty rybne, dżemy, miód, herbata, kakao, kawa
zbożowa, b) obiad: zupa, drugie danie, zestaw dwóch rodzajów surówek lub owoc,
kompot z gotowanych owoców, c) podwieczorek: deser 5/ Zamawiający nie dopuszcza
aby w ciągu tygodnia (5 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. 6/
kaloryczność zestawu dziennego powinna wynosić nie mniej niż 1400 kcal, 7/
Wykonawca będzie przygotowywał posiłki z produktów własnych, o najwyższej
jakości, posiadających aktualną datę przydatności do spożycia, 8/ Wyklucza się
sporządzanie posiłków: a) na bazie półproduktów i mrożonek, b) typu instant (w
proszku), z wyjątkiem budyniu i kisielu, c) typu Fast Food, 9/ posiłki będą
przygotowywane tego samego dnia, w którym będą wydawane dzieciom, 10/ posiłki
muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci w
wieku przedszkolnym. 11/ Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie żywienia, a w
szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.) oraz rozporządzenia ministra zdrowia z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży
dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą
spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i
młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2016 poz. 1154) 12/ Kontrolę nad
prawidłowością żywienia sprawować będzie Dyrektor Samorządowego Przedszkola w
Rakowiskach 13/ Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia jadłospisów na
kolejne 10 dni najpóźniej trzy dni robocze przed terminem obowiązywania jadłospisu.
Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej zmiany jadłospisu na każdy wniosek
Dyrektora. Jadłospis sporządzony musi być przez dietetyka o doświadczeniu w pracy
przy żywieniu dzieci przedszkolnych zgodnym ze wskazanym w ofercie Wykonawcy
14/ Wykonawca zobowiązany jest do wywieszania jadłospisu na kolejne 5 dni na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Samorządowego Przedszkola w Rakowiskach. 15/
Wykonawca dostarcza posiłki – zgodnie z własnym wyborem – w pojemnikach
zbiorczych lub pakowane indywidualnie, wyłożenie posiłków na naczynia wielorazowe
(naczynia, w których podawane będą posiłki oraz sztućce zapewnia Zamawiający),
umycie naczyń/sztućców i sprzątanie po posiłku po stronie Zamawiającego. Posiłki
gorące będą dostarczane w pojemnikach termoizolacyjnych, spełniających wymogi
obowiązujących przepisów prawa. Transport, pojemniki oraz ich odbiór z
Samorządowego Przedszkola w Rakowiskach zapewni Wykonawca. 16/ Zamawiający
nie dopuszcza możliwości podawania dzieciom gorących posiłków odgrzewanych.
Posiłki mają być dostarczane świeże i gorące. 17/ Wykonawca ma obowiązek
dysponować kuchnią spełniającą wymagania obowiązujących przepisów prawa. 18/
Wykonawca ma obowiązek dysponować niezbędnym do wykonywania przedmiotu
zamówienia środkiem transportu, spełniającym obowiązujące przepisy prawa w
zakresie wymogów sanitarnych dotyczących środka transportu żywności. 19/
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i utylizacji resztek i odpadów
pokonsumpcyjnych. 20/ Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania próbek
żywności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 21/
Zaoferowane przez Wykonawcę ceny jednostkowe posiłków, nawet w przypadku
zmniejszenia ilości dostarczanych posiłków, nie mogą ulec zmianie przez cały okres
realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.08.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się