Dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą butli oraz zbiornnika ciekłego tlenu

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, na okres 24 miesięcy, gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą butli oraz zbiornika ciekłego tlenu.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, nazwy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ – „Formularz asortymentowo-cenowy.
3.3. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części towaru wynikającym z braku zapotrzebowania lub zmniejszenia zapotrzebowania.
3.4. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowo warunki umowne będący załącznikiem nr 5 do SIWZ „Warunki umowne”.
3.5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców - zgodnie z art. 36b, ust. 1 ustawy.
3.6. Zgodnie z art. 36b, ust 2 ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3.7. Ważność dostarczonego gazu nie może być krótsza niż 12 m-cy od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego.
3.8. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane materiały spełniają wymagania atestów i wymogi przepisów, dopuszczające ich stosowanie w obiektach służby zdrowia. Wykonawca powinien gwarantować, że dostarczany gaz medyczny spełnia normy dla gazów medycznych oraz jest zgodny z wymogami Farmakopei Europejskiej.
3.9. Termin realizacji składanych zamówień 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia pisemnie lub faksem, w przypadku dostawy tlenu medycznego ciekłego dostawa w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Wykonawcę zamówienia. Realizacja zamówienia w dni robocze w godz.: od 08:00 do 14:00.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.08.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się