Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych z podziałem na zadania: nr 1 sukcesywna dostawa materiałów budowlanych ogólnego zastosowania, nr 2 sukcesywna dostawa materiałów malarskich, nr 3 sukcesywna dostawa materiałów do montażu płytek ceramicznych, nr 4 sukcesywna dostawa płytek ceramicznych basenowych, nr 5 sukcesywna dostawa płytek ceramicznych.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych z podziałem na zadania: nr 1 sukcesywna dostawa materiałów budowlanych ogólnego zastosowania, nr 2 sukcesywna dostawa materiałów malarskich, nr 3 sukcesywna dostawa materiałów do montażu płytek ceramicznych, nr 4 sukcesywna dostawa płytek ceramicznych basenowych, nr 5 sukcesywna dostawa płytek ceramicznych dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A., zwanych dalej Produktami.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Formularzu Asortymentowo-Cenowym, który stanowi załącznik nr 2a do SIWZ dla zadania nr 1, 2b do SIWZ dla zadania nr 2, 2c do SIWZ dla zadania nr 3, 2d do SIWZ dla zadania nr 4, 2e do SIWZ dla zadania nr 5.
3. Podana ilość Produktów wymienionych w załączniku nr 2a do SIWZ dla zadania nr 1, 2b do SIWZ dla zadania nr 2, 2c do SIWZ dla zadania nr 3, 2d do SIWZ dla zadania nr 4, 2e do SIWZ dla zadania nr 5 jest wielkością szacunkową, jaką Zamawiający zamierza zrealizować w okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowo-asortymentowych w granicach do 10% każdego asortymentu w ten sposób, że Zamawiający będzie uprawniony do zamawiania mniejszych lub większych ilości danego asortymentu w stosunku do ilości określonych w załączniku nr 2a do SIWZ dla zadania nr 1, 2b do SIWZ dla zadania nr 2, 2c do SIWZ dla zadania nr 3, 2d do SIWZ dla zadania nr 4, 2e do SIWZ dla zadania nr 5, który stanowić będzie odpowiedni załącznik nr 1 do Umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyczerpania całości przedmiotu zamówienia dla każdego z zadań, tzn. do rezygnacji z objętych Umową części zamówienia w zakresie do 10% wartości Umowy, bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy z tego tytułu.
5. Dostawy Produktów dla każdego z zadań będą realizowane środkami transportu Wykonawcy. Wykonawca ponosi koszty: transportu, dojazdu do siedziby Zamawiającego, rozładunku i wniesienia produktów do pomieszczeń magazynowych Zamawiającego.
6. Towar dostarczany przez Wykonawcę musi być: pozbawiony wad, opatrzony w odpowiednie oznakowanie zawierające: nazwę producenta, warunki przechowywania, powinien posiadać właściwe atesty, spełniać wymogi określone w obowiązujących dla nich normach.
7. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony: w najlepszym gatunku, zgodnie z obowiązującymi normami, nieuszkodzony i zgodny z terminem ważności.
8. Dostawa przedmiotu zamówienia dla każdego z zadań odbywać się będzie w odpowiednich opakowaniach (zamkniętych i nieuszkodzonych), transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi i przystosowanym do przewozu – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Wymagania szczegółowe, zakres oraz ustalenia organizacyjne związane z przedmiotem zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6a i 6b do niniejszej SIWZ.
10. Miejscem dostawy dla każdego z zadań jest budynek Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. przy ul. Borowskiej 99, (50-558) Wrocław.
11. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

opis Kod CPV
Materiały Budowlane
Akcesoria Malarskie
Produkty specjalnego zastosowania
Płytki
Kafle ceramiczne
Farby i okładziny ścienne
Farby 44000000-0
39224210-3
39230000-3
44113200-7
44111900-0
44111400-5
44810000-1

12. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
13. Zamówienie podzielone jest na pięć części, tzn. na pięć zadań:
nr 1 sukcesywna dostawa materiałów budowlanych ogólnego zastosowania,
nr 2 sukcesywna dostawa materiałów malarskich,
nr 3 sukcesywna dostawa materiałów do montażu płytek ceramicznych,
nr 4 sukcesywna dostawa płytek ceramicznych basenowych,
nr 5 sukcesywna dostawa płytek ceramicznych.
14. Ofertą częściową jest oferta złożona na wykonanie jednego lub dwóch lub trzech lub czterech zadań. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wykonanie dowolnej liczby zadań lub na całość zamówienia.
15. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień dodatkowych.
16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
17. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie.
18. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę żadnych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu dostawy.
19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.
21. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
22. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia odnoszący się do konkretnego zadania/konkretnych zadań. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego określone w SIWZ, Formularzu Asortymentowo-Cenowym zawierającym opis przedmiotu zamówienia dla konkretnego zadania/konkretnych zadań.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.08.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Elementy informacyjne i sygnalizacyjne
  • Kable, przewody
  • Materiały izolacyjne
  • Materiały konstrukcyjne
  • Materiały wykończeniowe, farby, posadzki
  • Nawierzchnie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się