WYNAJEM CYWILNEGO STATKU POWIETRZNEGO DO PRZEPROWADZENIA TRENINGU DRUŻYNY OSAS PRZYGOTOWUJĄCEJ SIĘ DO ZAWODÓW CHALLENGE 2018

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem cywilnego statku powietrznego do przeprowadzenia treningu drużyny OSAS przygotowującej się do zawodów CHALLENGE 2018.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na wykorzystaniu cywilnego statku powietrznego do szkolenia drużyny spadochronowej (8 żołnierzy), wykonujących skoki na wolne otwarcie. Szkolenie ma na celu doskonalenie techniki skoku żołnierzy na celowość lądowania na spadochronach typu PARA FOIL objętych przedmiotowym szkoleniem.

L.p. ILOŚĆ TYP
1. 1000* skoków
(minimum 4 skoczków) skoki na wolne otwarcie
z wysokości 1200 metrów

UWAGA*: Zamawiający umieścił szacunkową ilość skoków, ich ilość może ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego, lecz wartość realizacji umowy nie przekroczy wartości określonej w umowie.

1. Wykonawca musi zapewnić lotnisko spełniające wymagania zrzutowiska dla spadochronów szybujących.
2. Statek powietrzny musi być przystosowany do zrzutu skoczków oraz posiadać dokumentację eksploatacyjną dopuszczającą do desantowania metodą spadochronową na wolne otwarcie.
3. Możliwości załadowcze statku powietrznego minimum 4 skoczków.
4. Samolot jednosilnikowy lub dwusilnikowy z wyjściem bocznym lub tylnym.
5. Teren zrzutowiska do skoków zapewnia i zabezpiecza Wykonawca.
6. Zrzutowisko znajduje się w rejonie startu spadochronowego.
7. Wykonawca musi zapewnić przestrzeń powietrzną w rejonie zrzutowiska oraz zabezpieczyć kierowanie lotami na czas desantowania (kierownik lotów znajduje się przy kierowniku desantowania od momentu rozpoczęcia skoków do zakończenia). Na wykorzystywanym do skoków lotnisku w godzinach szkolenia nie mogą występować żadne ograniczenia związane z korzystaniem strefy zrzutu do wysokości 1200 m.
8. Desantowanie realizowane będzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w kilku terminach wskazanych przez Zamawiającego.
9. Zabezpieczenie desantowania realizuje Zamawiający.
Terminy realizacji desantowania podane zostaną przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego z wyprzedzeniem 5 dni. W przypadku niekorzystnych warunków meteorologicznych ustalony termin desantowania zostanie przesunięty na inny. W przypadku wykonywania w danym terminie zadań z innym podmiotem, wykonawca zobowiązany jest skoordynować zadania. W przypadku nie wywiązania się z powyższego zobowiązania zamawiający może odstąpić od umowy.
10. Wykonawca zapewni miejsce przykryte dachem przy zrzutowisku do układania spadochronów.
11. Wykonawca zapewni bezpieczne i chronione miejsce na terenie lotniska do przechowywania 16 kompletów spadochronów oraz sprzętu podczas szkolenia.
12. Wykonawca na prośbę Zamawiającego wskaże miejsca noclegowe lub wydzieli miejsce na terenie lotniska do rozbicia namiotów polowych dla uczestników szkolenia oraz zapewni dostęp do sanitariatów (WC, prysznice, umywalnia).
13. Planowany termin wykonania zamówienia od podpisania umowy do 30.10.2018r.
14. Usługa musi być realizowana przez wykwalifikowaną kadrę pilotów posiadających aktualne uprawnienia (licencje i badania lotnicze), niezbędne dla personelu lotniczego w świetle polskiego prawa lotniczego, do prowadzenia statków powietrznych i zrzucania skoczków.
15. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed planowanym wykorzystaniem statku powietrznego do zapewnienia we własnym zakresie wszystkich niezbędnych zezwoleń, dokumentów, sił i środków do wykonywania lotów i dokonywania zrzutu skoczków w wyznaczonym miejscu i czasie szkolenia.
16. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości bez opłat wjazdu i parkowania pojazdów przyjeżdżających na zabezpieczenie szkolenia.
17. Samolot musi być dopuszczony, w świetle polskiego prawa lotniczego, do wykonywania lotów i wykonywania skoków spadochronowych z jego pokładu (posiadać w całym okresie obowiązywania umowy certyfikaty wystawione przez ULC).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi najmu pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się