Wykonanie usługi przygotowania oraz dostarczania posiłków do Żłobka Gminnego i Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Trzebnicy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi przygotowywania oraz dostarczania posiłków do Żłobka Gminnego i Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Trzebnicy, które mieszczą się przy ul. 3-go Maja 4 w Trzebnicy. 2. W zakres zamówienia wchodzi przygotowanie i dostawa trzech gotowych posiłków: śniadanie, obiad (dwa dania, kompot) i podwieczorek dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-5 lat uczęszczających do Przedszkola Publicznego Nr 1 w Trzebnicy i dla dzieci w wieku 1-3 lata uczęszczających do Żłobka Gminnego w Trzebnicy w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2019. Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem miesiąca lipca 2019 r. oraz dni ustawowo wolnych od pracy). Szacunkowa ilość posiłków w okresie trwania umowy wynosić będzie: Przedszkole śniadania - 195 dzieci x 231 dni = 45 045 szt. obiady (zestaw: zupa + drugie danie + kompot) - 195 dzieci x 231 dni = 45 045 szt. podwieczorek -195 dzieci x 231 dni = 45 045 szt. Żłobek śniadania - 144 dzieci x 231 dni = 33 264 szt. obiady (zestaw: zupa + drugie danie + kompot) - 144 dzieci x 231 dni = 33 264 szt. podwieczorek - 144 dzieci x 231 dni = 33 264 szt. Planowane ilości dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci i mogą ulec zmniejszeniu. Wszelkie zmiany ilości posiłków nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. Posiłki muszą być przygotowywane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wdrożony i utrzymywany system HACCP. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: • „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. • § 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.08.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się