Wynajem hal namiotowych oraz kompleksowa usługa w zakresie zabez-pieczenia w przenośne urządzenia kuchenne – kontenery kuchenne jed-nostek ćwiczących na terenie poligonu, realizowane przez 16 WOG w Drawsku Pomorskim znak postępowania 607/2018

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie hal namiotowych oraz kompleksowej usłudze w zakresie zabezpieczenia w przenośne urządzenia kuchenne – kontenery kuchenne jednostek ćwiczących na terenie poligonu, realizowane przez 16 WOG w Drawsku Pomorskim. Zamawiający podzielił postępowanie na trzy zada-nia:
Zadanie nr 1
1) Wynajem hal namiotowych (hala namiotowa, hala namiotowa z ciągiem wydawczym) – zgodnie ze specyfikacją techniczną
2) Zamawiający określa, że wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na: ustawia-niu hal namiotowych w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę zgodnie z powyższą regula-cją oraz bierze na siebie odpowiedzialność za realizację tego obowiązku przez pod-wykonawców.
3) Zamawiający jest uprawniony do zmiany przedmiotu zamówienia w umowie na inny przedmiot zamówienia w niej przewidziany z zastrzeżeniem, że nie może ulec zmia-nie wartość całej umowy. Zmiana może dotyczyć rodzaju przedmiotu zamówienia, a także ich ilości oraz dni wynajmu biorąc pod uwagę cenę jednostkową dla danego asortymentu.
Zadanie nr 2
1) Zabezpieczenie w przenośne urządzenia kuchenne (moduł kuchenny z halą namio-tową stołówki, kontener kuchenny do mycia kotłów) – zgodnie ze specyfikacją tech-niczną i ilościami wykazanymi w poniższej tabeli.
2) Zamawiający określa, że wymaga się zatrudnienia przez Wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności po-legające na: ustawianiu kontenerów kuchennych do mycia kotłów, oraz modułu ku-chennego oraz serwisowaniu w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli wy-konanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przy czym Wykonawca zobowią-zuje się do zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę zgodnie z po-wyższą regulacją oraz bierze na siebie odpowiedzialność za realizację tego obowiązku przez podwykonawców
3) Zamawiający jest uprawniony do zmiany przedmiotu zamówienia w umowie na inny przedmiot zamówienia w niej przewidziany z zastrzeżeniem, że nie może ulec zmia-nie wartość całej umowy. Zmiana może dotyczyć rodzaju przedmiotu zamówienia, a także ich ilości oraz dni wynajmu biorąc pod uwagę cenę jednostkową dla danego asortymentu.

Zadanie nr 3
1) Zabezpieczenie w przenośne urządzenia kuchenne (kontener kuchenny) – zgodnie ze specyfikacją techniczną
2) Zamawiający określa, że wymaga się zatrudnienia przez Wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności po-legające na: ustawianiu kontenera kuchennego oraz serwisowaniu w zakresie reali-zacji niniejszego zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania pracowników na pod-stawie umowy o pracę zgodnie z powyższą regulacją oraz bierze na siebie odpowie-dzialność za realizację tego obowiązku przez podwykonawców.
3) Zamawiający jest uprawniony do zmiany ilości dni oraz ilości kontenerów z zastrze-żeniem, że nie może ulec zmianie wartość całej umowy.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ, a w szczególności w:
a) Specyfikacji Technicznej
b) Projektach umowy
6) Dla Zadania nr 1 i 2 Zamawiający żąda posiada przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej tzn.
a) uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej objętej przedmiotem niniej-szego zamówienia - zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289) wydane przez organ wykonawczy gminy, na terenie których realizowa-ny będzie przedmiot umowy, tj. gmin: Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ja-strowie, Wałcz,
Brak uprawnień lub utrata w trakcie realizacji będzie skutkować podstawą do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy.
b) dokument gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną
(oczyszczalnię).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.08.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się