Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Łomża w roku szkolnym 2018/2019

» Opis zapytania

Przygotowywanie oraz dostarczenie posiłków w ramach wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania” do siedmiu punktów wydawania posiłków tj.
1) Publiczne Gimnazjum Nr 9 w Łomży ul. Marii Skłodowskiej Curie 1,
18-400 Łomża,
2) Szkoła Podstawowa w Wygodzie, ul. Łomżyńska 2, 18-400 Łomża,
3) Szkoła Podstawowa w Kupiskach, Nowe Kupiski 137, 18-400 Łomża
4) Szkoła Podstawowa w Jarnutach, Jarnuty 1, 18-400 Łomża
5) Szkoła Podstawowa w Pniewie, ul. Akacjowa 1, 18-400 Łomża
6) Szkoła Podstawowa w Konarzycach, ul. Szkolna 4, 18-400 Łomża
7) Szkoła Podstawowa w Podgórzu, ul. Szkolna 1, 18-400 Łomża
zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej z dnia
12 marca 2004 r. (tekst jed. Dz. U. z 2017, poz.1769 z późn. zm.) art. 17 ust. 1. pkt 14. Ilość zamawianych posiłków dziennie szacuje się średnio, w okresie od
4 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. dla punktów:
- Publiczne Gimnazjum Nr 9 ok. 6 obiadów dziennie przez 183 dni,
tj. ok. 1.098 posiłków,
- Szkoła Podstawowa w Wygodzie ok. 35 obiady dziennie przez 183 dni,
tj. ok. 6.405 posiłków.
- Szkoła Podstawowa w Kupiskach ok. 33 obiady dziennie przez 183 dni,
tj. ok. 6.039 posiłków.
- Szkoła Podstawowa w Jarnutach ok. 20 obiadów dziennie przez 183 dni,
tj. ok. 3.660 posiłków.
- Szkoła Podstawowa w Pniewie ok. 27 obiadów dziennie przez 183 dni,
tj. ok. 4.941 posiłków.
- Szkoła Podstawowa w Konarzycach ok. 20 obiadów dziennie przez 183 dni,
tj. ok. 3.660 posiłków.
- Szkoła Podstawowa w Podgórzu ok. 11 obiadów dziennie przez 183 dni,
tj. ok. 2.013 posiłków.

Razem szacunkowa ilość posiłków dziennie ok. 152 obiady.
Ogółem - 27.816 posiłków.

Zamówienie przewiduje przygotowanie i wydawanie około 152 porcji/zestawów posiłków dziennie w trakcie roku szkolnego 2018/2019 za wyjątkiem dni wolnych
od zajęć szkolnych (sobót, niedziel, świąt i ferii). Przewiduje się, że w czasie realizacji zamówienia od 04.09.2018 r. do 30.06.2019 r. wydanych zostanie około
27.816 posiłków. Ilość zamawianych posiłków może ulec zmianie w związku
z frekwencją uczniów w szkołach. Z racji zmniejszenia liczby wydawanych posiłków Wykonawcy nie przysługują roszczenia względem Zamawiającego.


Minimalna wartość kaloryczna 1 (jednej) szt. zestawu obiadowego - 950 kcal;

Wymagane parametry jednej porcji obiadowej:
a) zupa o pojemności nie mniejszej niż 300 ml – kaloryczność 250 kcal
b) drugie danie – kaloryczność 600 kcal w tym:
- ziemniaki (kasza, ryż, makaron) – 200g
- mięso, ryba – 80g
- surówki lub jarzyny gotowane – 100g
- naleśniki, pierogi – 200g
c) sok – 200 ml

Podstawą drugiego dania powinny być potrawy z produktów białkowych
np. mięsa, ryb, jaj, sera lub tzw. potrawa półmięsna złożona z mięsa i warzyw lub produktów mącznych, albo bezmięsna uzupełniona produktami białkowymi (serem, jajami), przy czym potrawa rybna powinna być podawana przynajmniej raz
w tygodniu z wykorzystaniem fileta rybnego (smażona lub pieczona).
Ziemniaki powinny stanowić oddzielną potrawę i nie mogą zastępować potraw
z warzyw.
W skład posiłku powinny wchodzić warzywa i owoce, zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, posiłki dla dzieci i młodzieży powinny być urozmaicone
o wysokiej wartości odżywczej, a jednocześnie pełnym zaspokojeniu kalorycznym
i witaminowym, bogatym w składniki mineralne.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków dobrej jakości
o właściwej wadze i objętości oraz odpowiednim poziomie energetycznym
i odżywczym. Posiłek powinien spełniać polskie normy żywieniowe odpowiednie
do wieku osoby uprawnionej do posiłku (dla dzieci i młodzieży) w zakresie zaopatrzenia w jednostki kaloryczne. Obiady powinny obejmować kuchnię tradycyjną, charakterystyczną dla regionu z uwzględnieniem produkcji własnej posiłków.
Posiłki powinny być urozmaicone o temperaturze minimum - pierwsze danie
75 stopni Celsjusza, drugie danie minimum 63 stopni Celsjusza, temperatura sałatek, surówek, soków - poniżej 4 stopni Celsjusza.
Dania nie mogą powtarzać się w okresie dekady. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej oraz przestrzegał norm
na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia
i Żywności. Wykonawca przygotowywał będzie posiłki zachowując wymogi
sanitarno - epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
Wykonawca podawał będzie jadłospis w formie pisemnej podpisany przez osobę upoważnioną z wyprzedzeniem na dekadę (10 dni) do wiadomości dyrektora każdej ze szkół objętych dożywianiem (do wzglądu Zamawiającemu).
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania obiadów własnym transportem, przystosowanym do tego typu usług.
Wykonawca zobowiązuje się do odbioru z dnia bieżącego z punktów wydawania posiłków brudnych pojemników i termosów oraz odpadków pokonsumpcyjnych pozostałych po posiłku i zbieranych do specjalnych pojemników uprzednio przez niego dostarczonych do tych miejsc.
Dostarczenie posiłków do siedziby poszczególnych punktów wydawania posiłków powinno odbywać się codziennie od godz. od 9:00 do godz. 11:00. Szczegółowe godziny dostawy posiłków do poszczególnych punktów zostaną ustalone z dyrektorami szkół. Przy każdorazowej dostawie posiłków, Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do przygotowania i przechowywania dla celów kontrolnych dodatkowej porcji obiadowej z każdego dnia w punkcie przygotowywania posiłków (u Wykonawcy).
W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca zobowiązany jest zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł. Rozliczenia finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będą na podstawie faktycznie dostarczonych obiadów i ich ceny jednostkowej.
Ilość zamawianych obiadów na dany dzień, dyrektor każdej ze szkół objętych programem będzie zgłaszał Wykonawcy najpóźniej do godz. 7:30 dnia bieżącego w formie telefonicznej lub e-mailowej, w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do podania w formie pisemnej danych kontaktowych osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym i dyrektorami szkół. Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny wydanych obiadów przez cały okres obowiązywania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się