Dostawa obłożeń jednorazowych dla SP ZZOZ w Kozienicach (II)

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa obłożeń jednorazowych dla SP ZZOZ w Kozienicach (II) zgodnie z załączonym przedmiotem zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.
3.3. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):
35.11.34.00 – 3 odzież ochronna i zabezpieczające
33.14.00.00-3 materiały medyczne

4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4.1. Przedmiot zamówienia składa się z 4 (słownie: czterech) niepodzielnych zadań:
zadanie Nr 1 – Obłożenia chirurgiczne
zadanie Nr 2 – Akcesoria jednorazowe do zabiegów operacyjnych
zadanie Nr 3 – Bielizna jednorazowego użytku, niesterylna
zadanie Nr 4 – Myjka higieniczna
4.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania, ale dane zadanie jest niepodzielne i
Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do zaoferowania wszystkich pozycji danego zadania.
4.3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań, według swojego wyboru.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się