Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań:
1. Przedmiot ochrony: 7230 Torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
Id postępowania: 01-21/U/01/UE/a/2-1
Lokalizacja działania i powierzchnia:
Leśnictwo: Mały Borek, oddział: 187-o
Adres leśny: 01-21-2-02-187-o
Powierzchnia: 0,15 ha
Zadanie obejmuje wycięcie i usunięcie oraz wyniesienie biomasy na odległość około 75 m może być do tego samego wydzielenia, poza uprzątniętą powierzchnię. Zabieg będzie polegał na usunięciu (egzemplarzy drzew) olszy czarnej i brzozy, oraz wykoszeniu trzciny wraz z ich ręcznym wyniesieniem.

2. Przedmiot ochrony: 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
Id postępowania: 01-21-/U/01/UE/a/2-2
Lokalizacja i działania powierzchnia:
Leśnictwo: Gruszki, oddział: 2-f; 2-i
Zadanie obejmuje wycięcie i usunięcie nalotów brzozy i wyniesienie do sąsiedniego drzewostanu (wydzielenie 2-j około 40 m). W ramach zadania należy usunąć egzemplarze brzozy i olszy w tym grubiznę (drzewa o grubości >7cm w cieńszym końcu). Dostęp do powierzchni 2-f od drogi publicznej (gminnej) około 250 m, w tym możliwość dojazdu około 150 m.
Zadanie obejmuje wycięcie brzozy (grubizny) oraz wycięcie i usunięcie nalotów brzozy, wyniesienie do sąsiedniego drzewostanu (wydzielenie 2-d lub 2-b, około 50 m). Dostęp do powierzchni 2-i od drogi publicznej (gminnej) około 600 m, w tym dojazd przejezdną drogą leśną około 500 m.
Adres leśny: 01-21-1-10-2-f; 01-21-1-10-2-i
Powierzchnia: 1,45 ha

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.08.2018 | 08:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się