„Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia oraz remont pomieszczeń, pracowni szkolnych Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy” (RPPK.09.04.00-IP.01-18-012/17.)

» Opis zapytania

Część I. Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia do pracowni gastronomicznej Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. L. Wałęsy w Ustrzykach Dolnych

1.Stanowisko z blatem na butlę z gazem - 10 szt.
2. Zlew nierdzewny jednokomorowy – 10 szt.
3. Bateria nablatowa - 10 szt.
4. Stół nierdzewny przyścienny z blatem roboczym z drzwiami skrzydłowymi – 5 szt.
5. Stół nierdzewny przyścienny z blatem roboczym - 5 szt.
6. Okap przyścienny skrzyniowy z króćcem centralnym - 1 szt.
7. Stół centralny przelotowy - 2 szt.
8. Stół centralny przelotowy - 1 szt.
9. Stół nierdzewny przyścienny z batem roboczym - 1 szt.
10. Stół przyścienny z blokiem podwójnym 3 szuflad - 1szt.
11. Stół przyścienny nierdzewny z batem roboczym – 1 szt.
12. Kuchnia gazowa 4-palnikowa – 10 szt.
13. Okap centralny skrzyniowy - 2 szt.

Część II . Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia do pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych.

1. Kasa fiskalna – 10 szt.,
2. Waga elektroniczna sklepowa - 5 szt.,
3. Metkownica - 1 szt.,

Część III . Dostawa wyposażenia do pracowni hotelarskiej Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych

1. Pościel – 4 komplety
2. Ręczniki hotelowe – 8 szt.
3. Narzuty na łóżka – 4 szt.
4. Komplet pościeli (kołdra + poduszka) – 4 komplety
5. Wykładzina dywanowa 200x300 - 1 szt.

Część IV. Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do pracowni hotelarskiej i pracowni obsługi turystycznej Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. L. Wałęsy w Ustrzykach Dolnych
1. Krzesła hotelowe - 4 szt.
2. Lada do obsługi klienta – 1szt.
3. Krzesło obrotowe - 2 szt.
4. Krzesło konferencyjne -2 szt.
5. Szafa z regałami – 2 szt.
6. Szafy garderobiane z wieszakami i bagażnikiem 2 szt .
7. Kabina prysznicowa z brodzikiem - 1 szt.
8. Umywalka z bateria i szafką – 1 szt.
9. Lustro do łazienki – 1 szt.

Część V. Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia do pracowni logistyki, obsługi turystycznej i hotelarskiej Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. L. Wałęsy w Ustrzykach Dolnych
1. Stacja robocza - 10 szt.
2. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem – 1 szt.
3. Monitor 24 cale – 10 szt.
4. Mysz – 10 szt.
5. Klawiatura - 10 szt.
6. Drukarka ze skanerem i kopiarką – 1szt.
7. Projektor multimedialny – 1 szt.
8. Telewizor – 1szt.
9. Kamera cyfrowa Full HD – 1 szt.
10. Odtwarzacz DVD Combo VHS - 1szt.
11. Zestaw nagłaśniający dla przewodnika turystycznego – 10 szt.
12. Odkurzacz – 1 szt.
13. Żelazko – 1 szt.
14. Niszczarka – 1szt.
15. Gilotyna – 1szt.
16. Bindownica – 1 szt.

Część VI . Remont pracowni szkolnych Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. L. Wałęsy w Ustrzykach Dolnych

a) gastronomicznej

1. Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej.
2. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej.
3. Wykonanie posadzki antypoślizgowej w pracowni.

b) hotelarskiej
1. Wymiana płytek w łazience na płytki antypoślizgowe


1. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w specyfikacji oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Dostawa powinna obejmować: transport, ubezpieczenie na czas transportu, rozładunek, wniesienie oraz ustawienie przedmiot zamówienia w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, a także (jeżeli dotyczy) jego instalację i uruchomienie oraz w przypadku sprzętu elektronicznego również wstępne przeszkolenie.

3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, w I gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich, a także odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru.

4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia kompletny posiadający wszelkie kable, materiały eksploatacyjne, podzespoły itp., niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów.

5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach UE.

6. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje obsługi w języku polskim (jeśli dotyczy).

7. Wykonawca będzie zobowiązany do dołączenia do każdego przedmiotu zamówienia objętego gwarancją karty gwarancyjnej (jeżeli dotyczy).

8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na koszt własny.

9. Do wszystkich ujętych w zamówieniu systemów operacyjnych i programów wymagane jest dołączenia nośników a także instrukcji instalacji i obsługi oraz certyfikatów potwierdzających prawo Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania w ramach niniejszego zamówienia (jeżeli dotyczy).

10. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników za pośrednictwem serwisu internetowego (jeżeli dotyczy).

11. Wykonawca wskaże w ofercie: producenta i model oferowanego sprzętu oraz okres gwarancji udzielonej na zaoferowany sprzęt.

12. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne względem opisanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

13. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru,

14. W okresie gwarancji (w ramach zaoferowanych cen jednostkowych) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ewentualnych przeglądów okresowych (termin przeglądu musi zostać każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym), jeżeli są one wymagane przez producenta sprzętu oraz wykonywania napraw w siedzibie Zamawiającego lub wymieniać na nowy, wolny od wad – w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad ukrytych, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia telefonicznego/faksem/mailem.

15. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

16. W takim przypadku, na podst. art. 36b ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

a) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

b) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

c) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

d) Przepisy ppkt. 2 i 3 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

e) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

17. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu wraz z ofertą wypełnione załączniki nr 4 - 9 do SIWZ wskazując w nich propozycję ceny dla poszczególnych elementów wyposażenia składających się na części zamówienia.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się