DOSTAWA ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji wraz z transportem do siedziby Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów i rozładunkiem do magazynów Aptecznych Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 7 – Formularz cenowy.
Ilości przedmiotu zamówienia zawarte w Załączniku Nr 7 Formularz cenowy są ilościami szacunkowymi. Zamawiający będzie składał w ciągu trwania umowy zamówienia wg rzeczywistych potrzeb. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełni ilości zamawianych dostaw, a Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczeń.
Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji niniejszej umowy do zmiany wielkości zapotrzebowań na poszczególne pozycje asortymentowe tj. do wykorzystania niektórych pozycji asortymentowych w ilościach mniejszych lub do zwiększenia ilości niektórych pozycji, jednocześnie nie przekraczając całkowitej wartości umowy bez konsekwencji prawnych i finansowych ze strony Wykonawcy.
Szczegółowy rodzaj towaru i ilość oraz jego asortyment będą zawierały zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby zaoferowany:
• w części 3 poz. 1, 2, 3, 4; części 4 poz. 1, 2; części 14 poz. 1, 3 asortyment był produktem leczniczym zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne;
• w części 5 poz. 1, 2; części 6 poz. 1, 2; części 7 poz. 1; części 8 poz. 1, 2, 3; części 9 poz. 1, 2; części 10 poz. 1, 2, 3, 4, 6; części 11 poz. 1, 2, 3, 4; części 12 poz. 1, 2; części 13 poz. 1 asortyment był wyrobem medycznym zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych;
• w części 1 poz. 1, 3; części 2 poz. 3, 4; części 8 poz. 4; część 15 poz. 1 asortyment był produktem biobójczym zgodnie z ustawą o produktach biobójczych;
• w części 1 poz. 2, 5; części 2 poz. 1, 2 asortyment był kosmetykiem zgodnie z ustawą o kosmetykach.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 15 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, jednak nie dopuszcza możliwości składania ofert na dowolnie wybrane pozycje w części.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane sukcesywnie według potrzeb zamawiającego przez okres 12 miesięcy licząc od:
- dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 01.09.2018 r. – dot. części od 1 do 6, od 8 do 9, od 11 do 14
- 11.10.2018 r. – dot. części 7, 10, 15.
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 221000 euro.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2018 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się