DOSTAWA CHŁODZIARKI DLA WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

» Opis zapytania

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39711130-9 (chłodziarki).
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa chłodziarki, zwanej dalej „urządzeniem” dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz przedmiotowo- cenowy - załącznik nr 1a do SIWZ.
4. Miejsce dostawy: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk, pok. A7.
5. Zamówienie obejmuje m.in.:
1) dostawę urządzenia,
2) rozładunek, wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w pkt 4,
3) instalację, uruchomienie, przeszkolenie min. dwóch osób w zakresie obsługi urządzenia
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie określonym w § 2 projektu umowy – załącznik nr 4.
6. Urządzenie będące przedmiotem zamówienia musi spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w załączniku nr 1a oraz musi:
1) być fabrycznie nowe tzn. nie używane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego do przeprowadzenia testu jego poprawnego działania; wymagane jest aby nie posiadało wad fizycznych i prawnych, było kompletne, gotowe do użytkowania bez konieczności dodatkowych zakupów i inwestycji,
2) zostać dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji,
3) być oznakowane (w tym oznakowaniem „CE”) zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 542 z późn. zm.),
4) zapewniać bezpieczeństwo danych dyskowych zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119, 4 maja 2016). Minimalne parametry związane z bezpieczeństwem danych jakie musi spełniać urządzenie zostały wskazane w załączniku nr 1a do SIWZ (tabela 1 poz. 6),
5) w przypadku, gdy jest produktem wykorzystującym energię w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1790), posiadać:
a) dołączone do produktu wykorzystującego energię etykiety sporządzone w języku polskim, które będą zawierały informacje o klasie efektywności energetycznej (zużyciu energii lub o wpływie tego produktu na zużycie energii) oraz innych podstawowych zasobach (wody, chemikaliów lub innych substancji) zużywanych przez produkt wykorzystujący energię;
b) dołączoną do broszur lub innej dokumentacji dostarczanej z produktem wykorzystującym energię kartę sporządzoną w języku polskim, która będzie zawierała tabelę z informacjami technicznymi dotyczącymi produktu wykorzystującego energię;
c) umieszczone na etykiecie i w karcie dane zgodne z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię;
– zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ustawie.
7. Zamawiający wymaga gwarancji producenta na urządzenie nie krótszej niż 12 miesięcy, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji z uwzględnieniem zapisów w rozdziale XIV. Termin ten jest jednym z kryteriów oceny ofert.
8. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji zawarte są w § 6 projektu umowy - załącznik nr 4.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.