Utylizacja wraz z ważeniem, załadunkiem i transportem podkładów i podrozjezdnic zalegających na sekcjach eksploatacji w Zakładzie Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach.

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego postepowania jest utylizacja wraz z ważeniem, załadunkiem i transportem podkładów i podrozjezdnic zalegających na sekcjach eksploatacji w Zakładzie Linii Kolejowych, w Tarnowskich Górach:
- Sekcja Eksploatacji Tarnowskie Góry, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Częstochowska 7;
- Sekcja Eksploatacji Herby Nowe, 42-284 Herby Nowe, ul. Wieczorka 13;
- Sekcja Eksploatacji Rybnik, 44-270 Rybnik, ul. Wodzisławska 249;
- Sekcja Eksploatacji Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. St. Kostki 13;
- Sekcja Eksploatacji Racibórz, 47-400 Racibórz, ul. Pocztowa 2a.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zakupowym, zgodnie z §10 Regulaminu, Wykonawcy zobowiązani są złożyć na Platformie Zakupowej wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym i braku podstaw do odrzucenia oferty(według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1),
2)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3)aktualne zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) zezwolenie właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami tj. zezwolenie na zbieranie lub zezwolenie na przetwarzanie tego rodzaju odpadów,
6) uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa na transport odpadów jeżeli kupujący będzie transportującym odpady.
7) parafowany wzór umowy (Załącznik nr 2)

Ilość podkładów i podrozjezdnic podana do zapytania ofertowego jest wyłącznie ilością szacunkową służącą Zamawiającemu jedynie do porównania i wyboru oferty najkorzystniejszej.

Faktyczna ilość materiału do utylizacji będzie zależna od Zamawiającego.

!!! Zastrzegamy sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oraz możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny !!!

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy wyłącznie w cenie jednostkowej (koszt jednej tony) do wysokości kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na zrealizowanie zadania.

W cenę usługi należy wliczyć załadunek , ważenie i transport.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się