DOSTAWY TABLIC OSTRZEGAWCZYCH DLA TAURON WYTWARZANIE S. A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA JAWORZNO III

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w drugiej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe na dostawę nw. materiał:
1) 776-120-372-0 TABLIC OSTRZEGAWCZYCH Z PCV (HG 055 BU pn) 50,00 szt.
2) 776-120-372-0 TABLIC OSTRZEGAWCZYCH Z PCV (HG 003 BU pn) 50,00 szt.
3) 776-120-372-0 TABLIC OSTRZEGAWCZYCH Z PCV (KC 002 D1 pn) 10,00 szt.
4) 776-120-372-0 TABLIC OSTRZEGAWCZYCH Z PCV (KC 004 D1 pn) 10,00 szt.
5) 776-120-372-0 TABLIC OSTRZEGAWCZYCH Z PCV (BA 016 D1 pn) 30,00 szt.
6) 776-120-372-0 TABLIC OSTRZEGAWCZYCH Z PCV (BA 014 D1 pn) 30,00 szt.
7) 776-120-372-0 TABLIC OSTRZEGAWCZYCH Z PCV (HA 017 FC pn) 4,00 szt.
8) 776-120-373-0 TABLICA OSTRZEGAWCZA Z FOLII (HA 008 BU fn) 50,00 szt.
9) 776-120-372-0 TABLIC OSTRZEGAWCZYCH Z PCV (HA 008 BU pn) 50,00 szt.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego do tablic informacyjnych Top Design Chwaszczyno. Wymaga się aby były zachowane wymiary, kolorystyka oraz zgodność tekstu w zamawianych tablicach informacyjnych.
Adres dostawy: TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Jaworzno III ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno;
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy
• gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
• termin dostawy: jak najkrótszy(składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy),
• wymagany dowód dostawy,
ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta dotyczyć musi wszystkich pozycji wyszczególnionych w postępowaniu
Oferty niespełniające powyższych wymogów będą odrzucone.
1. Kryterium oceny ofert: łączna wartość wszystkich pozycji netto oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
 cenę produktu,
 cenę transportu,
 cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
 inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./
2. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta.
3.Zastrzezenia Zamawiającego:
3.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
3.3 W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się