Dostawy środków czystości

» Opis zapytania

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
39.80.00.00-0, 33.76.00.00-5, 33.76.10.00-2, 39.51.42.00-0, 39.52.56.00-4

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów chemii gospodarczej
(środków czystości dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce) dla potrzeb zamawiającego w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo załączniku nr 1a do SIWZ przez okres 12 miesięcy. Artykuły dostarczane powinny być w opakowaniach producenta. Na opakowaniu widoczne być muszą na najmniej następujące informacje:
- nazwa producenta towaru,
- nazwa i cechy produktu,
- ilość sztuk w opakowaniu lub masa towaru, jeżeli towar dostarczany jest w
opakowaniach zbiorczych. Opakowanie powinno być dostosowane do właściwości danego towaru, bez uszkodzeń, odpowiednie z punktu widzenia higieny i bezpieczeństwa pracy.
Dostawy powinny być realizowane transportem wykonawcy.
Dostawy powinny być realizowane sukcesywnie, partiami towarów, zgodnie z
odrębnymi zleceniami zamawiającego.
• Dostawca zapewni Zamawiającemu nieodpłatnie oryginalne, dedykowane podajniki (dozowniki) do ręczników i mydeł wyszczególnionych w załączniku 1a – zestawieniu asortymentowym• Dostawca dostarczy Zamawiającemu jednorazowo karty charakterystyk do wszystkich dostarczanych środków chemicznych.

2. Przez dostawę Zamawiający rozumie cykliczne dostawy na podstawie zamówień zbiorczych dostosowanych do bieżących potrzeb Zamawiającego. Dostawy winny być realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku, nie częściej niż 2 razy w miesiącu, na podstawie każdorazowych zleceń składanych telefonicznie przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Realizacja jednorazowej dostawy określonych artykułów powinna nastąpić nie później niż przed upływem 24 godzin od złożenia zlecenia lub w uzgodnionym czasie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowej dostawy w przypadku zaistnienia sytuacji nagłej, nieplanowanej w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Wykonawca powinien zapewnić terminową realizację zamówień oraz transport i rozładunek do pomieszczeń magazynowych wskazanych przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku nr 1a ilości zamawianych środków czystości są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego, z jednoczesnym zachowaniem cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie. Wynagrodzenie Wykonawcy uzależnione będzie od ilości faktycznie zrealizowanych dostaw. Zmiany dokonane zostaną w formie pisemnego aneksu.
6. Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność produktu z wymaganiami jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie .
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
9. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się