Dożywianie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka w okresie od 03.09.2018r. do 31.08.2020r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na codziennym przygotowaniu i wydaniu gorących posiłków dwudaniowych dla dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Wojska Polskiego 8, Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Wojska Polskiego 68 w okresie od 03.09.2018 do 31.08.2020 , od poniedziałku do piątku, również w okresie wakacyjnym, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Przygotowanie ciepłego jednodaniowego posiłku(ze wskazaniem dania drugiego)
i dostarczenie w formie cateringu dla dzieci w Zespole Szkół w Wilkanowie, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz okresu wakacyjnego.
3. Proponowane zestawy: Gorący posiłek w postaci II dania, proponowane zestawy: pierogi - nadzienie różne; kopytka - dodatki różne; naleśniki - nadzienie różne; mięso/ryby - dodatki ziemniaki, surówka; gołąbki - sosy różne; gulasz - dodatki ziemniaki, surówka; placki ziemniaczane - sos; pulpety w sosie - surówka.
4. Pod pojęciem "pożywnej zupy" należy rozumieć zupę z tzw. mięsną wkładką
(z wyłączeniem parówek) podaną ze świeżym pieczywem bez ograniczenia ilościowego.
5. Pod pojęciem "drugie danie" należy rozumieć posiłek mięsny/rybny z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami. Do mięsa zamiennie mogą być podawane ziemniaki, kasze, ryż lub makaron. Drugie danie mogą też stanowić pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem i krokiety.
6. Waga posiłków powinna się przedstawiać następująco: zupa 400g, ziemniaki, kasza, ryż lub makaron - 200g, mięso lub ryba - 100g, surówka lub jarzyny - 100g, pierogi, naleśniki, kopytka, makaron, krokiety z sosem - 200g.
7. Wykonawca jest zobowiązany aby posiłki miały właściwą temperaturę. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. Punktach zbiorowego żywienia, tj. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 roku Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność i wagę posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych
w zamówieniu, Zamawiający kosztami badania obciąży Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu tygodnia.
8. Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem w trakcie okresu dożywiania może ulec zmianie. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia usługi dożywiania
w ograniczonej ilości w okresie wakacji i ferii zimowych wg. zapotrzebowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej . Wykonawca będzie obowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków.
9. Miejsce wydawania posiłków wyznaczają Dyrektorzy Szkół.
10 . Wykaz dzieci objętych dożywianiem zostanie przekazany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.
11. Standardy żywienia:1) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania
i wydania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości
i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP oraz ustawą o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (Dz. U. z 2006 r Nr 171, poz.1225 ze zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do ustawy, 2) Przy planowaniu posiłków należy uwzględnić zalecaną wartość energetyczną, wielkość posiłku oraz normy produktów dla dzieci w wieku szkolnym. Wyklucza się posiłki sporządzone na bazie półproduktów oraz na bazie Fast Food lub mrożonki. Produkcja posiłków powinna odbywać się z surowców świeżych, najwyższej jakości, posiadających dokumenty dopuszczające je do spożywania, z zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność i wagę posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w przepisach dobrego żywienia, Zamawiający kosztami badania oraz ewentualnych kosztów stwierdzonych nieprawidłowości obciąży Wykonawcę.
12. Sposób dostawy: ( Zespół Szkół w Wilkanowie) 1) Realizując dostawy Wykonawca zachowywać będzie segregację potraw, dostarczając je Zamawiającemu każdego dnia,
w odpowiednich zbiorczych pojemnikach zapewniających przydatność potraw do spożycia, bezpośrednio po opróżnieniu pojemników i niezwłocznym podzieleniu potraw na porcje, oraz zapewniających właściwą ochronę i temperaturę. Posiłki dostarczane będą środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne, dopuszczonymi decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia, 2) Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. Punktach zbiorowego żywienia, tj. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności, 3) Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się