Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Jemielnie i Szkoły Podstawowej w Irządzach w roku szkolnym 2018/2019

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przewozowej na podstawie biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży dojeżdżających z terenu Gminy Jemielno do Szkoły Podstawowej w Jemielnie i Szkoły Podstawowej w Irządzach w roku szkolnym 2018/2019 wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu w terminie od 3.09.2018 do 21.12.2018 zgodnie z organizacją roku szkolnego.
2.Pierwszeństwo przejazdu będą miały dzieci i młodzież z biletem miesięcznym, którego cena została ustalona w postępowaniu przetargowym.
3.Wykonawca zobowiązany jest umożliwić przejazdy dzieci i młodzieży do szkół tj. dowóz i rozwóz na podstawie biletów miesięcznych.
4.Szacunkowa liczba dzieci uczęszczających do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 241 w tym:
a)do Szkoły Podstawowej w Jemielnie - 134 uczniów;
b) do Szkoły Podstawowej w Irządzach - 107 uczniów;
4.1.Dzienny przebieg kilometrów wynosi:
a) do Szkoły Podstawowej w Jemielnie - 158 km;
b) do Szkoły Podstawowej w Irządzach – 108 km;
przy założeniu, że miejscem rozpoczęcia trasy dowozu dzieci jest miejscowość z której zabierani są pierwsi uczniowie, natomiast miejscem zakończenia kursu dowożenia jest miejscowość w której wysiadają ostatni uczniowie.
5.Wykonawca zabezpieczy transport dla dzieci i młodzieży szkolnej w ilościach i na utworzonych przez siebie liniach w dniach nauki szkolnej.
6.Linie komunikacji regularnej muszą być ułożone przez Wykonawcę i oznaczone w taki sposób, aby umożliwiały dzieciom dojazd z miejsca zamieszkania do szkoły oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania w dni nauki szkolnej w tym:
6.1. Szkoła Podstawowa w Jemielnie
a/ Dowóz
Trasa I : Piotrowice Małe-Czeladź M.– Piskorze- Łęczyca – Cieszyny- Bieliszów- Smolne- Rajczyn-Jemielno;
Trasa II- kurs I - Daszów- Osłowice- Psary- Zawiszów-Jemielno
kurs II - Jemielno- Zdziesławice- Śleszów- Jemielno
b/ Rozwóz
Trasa I
kurs I – Jemielno – Borki- Rajczyn- Smolne- Bieliszów- Zdziesławice- Sleszów- Jemielno;
kurs II- Jemielno- Borki- Rajczyn- Smolne- Bieliszów- Zdziesławice- Śleszów.
Trasa II
kurs I- Jemielno – Łęczyca –Piskorze- Czeladź M. – Piotrowice M.- Psary – Osłowice – Daszów –Zawiszów – Cieszyny – Jemielno
Kurs II- Łęczyca –Piskorze- Czeladź M. – Piotrowice M.- Psary – Osłowice – Daszów –Zawiszów – Cieszyny.
6.2. Szkoła Podstawowa w Irządzach
a/ Dowóz
kurs I- Chorągwice –Lubów- Ciechanów- Irządze;
kurs II- Irządze – Uszczonów- Równa-Bełcz Wielki- Masełkowice- Kietlów- Luboszyce-Irządze;
kurs III- Irządze – Luboszyce- Luboszyce Małe- Ciechanów / bloki/ - Irządze;
b/ Rozwóz
Kurs I - Irządze-Ciechanów/bloki/-Luboszyce Małe- Luboszyce-Uszczonów- Równa- Bełcz Wielki -Masełkowice-Kietlów- Luboszyce / bloki/;
Kurs II- Irządze Ciechanów-Lubów- Chorągwice;
Kurs III-Irządze- Ciechanów /bloki/-Luboszyce Małe- Luboszyce- Uszczonów- Równa- Bełcz Wielki- Masełkowice- Kietlów- Irządze
Kurs IV- Irządze- Ciechanów- Lubów- Chorągwice ;
7.Wykonawca zaplanuje trasy przewozu uczniów w oparciu o załączone do SIWZ harmonogramy dowożenia dzieci opracowane przez dyrektorów szkół, przedstawiające trasy oraz godziny przejazdów autobusów.
8.Ustalenie ostatecznego rozkładu jazdy Wykonawca dokona w porozumieniu z Zamawiającym oraz dyrektorami placówek oświatowych.
9.Wykonawca zapewnieni stałą opiekę nad uczniami w czasie ich przewozu w postaci opiekunek/ów - oprócz kierowcy. Opiekunem winna być osoba dorosła, sprawna fizycznie, niekarana, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, opiekunem nie może być kierowca autobusu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wypadki, którym uległy dzieci w trakcie wsiadania i wysiadania oraz przewozu.
9.1.Zakres obowiązków opiekuna przy przewozach dzieci i młodzieży:
a/dbanie o bezpieczne wejście , przewóz i wyjście do i z pojazdu ucznia;
b/zwracanie uwagi uczniom na właściwe zachowanie się uczniów podczas przejazdu;
c/współpraca z dyrektorem szkoły
d/w przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów, sprawowanie opieki nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu podstawienia pojazdu zastępczego oraz w pojeździe zastępczym;
10.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany obciążeń na poszczególnych trasach.
11.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości przewożonych uczniów. W przypadku zmiany ilości dzieci dojeżdżających Wykonawca dostosuje trasy i liczbę kursów do potrzeb sprawowanego dowozu dzieci do szkół na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat, a Wykonawca nie będzie rościł pretensji ani żądał rekompensaty finansowej jeżeli wartość zamówienia będzie mniejsza niż szacowana przez Zamawiającego.
12.Kursy winny się odbywać przy zachowaniu norm bezpieczeństwa obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób oraz przewozu dzieci szkolnych, a także dostosowaniu liczby kursów oraz liczby miejsc siedzących pojazdów na poszczególnych kierunkach do ilości przewożonych dzieci.
13.Przewozy dzieci odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2013r. poz.1414 t.j.), również między innymi:
a) Wykonawca musi zapewnić dzieciom bezpieczny przewóz, tzw. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, w tym miejsca siedzące dla każdego dziecka;
b) Zamawiający wymaga zapewnienia w okresie niskich temperatur odpowiedniej temperatury w pojazdach przewożących dzieci;
c) Pojazdy uczestniczące w dowozach muszą odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać ważne polisy ubezpieczenia OC i NNW oraz aktualne badania techniczne.
14. Wykonawca winien mieć do dyspozycji min.3 autobusy przystosowane do przewozu osób o min. liczbie miejsc siedzących 52 każdy.
15.Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj. kierowanie pojazdami oraz sprawowania opieki nad przewożonymi dziećmi, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
15.1.W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności kierowania autobusami i sprawowania opieki nad przewożonymi uczniami . Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu,
c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
15.2.W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 2.14. czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.:
a)oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b)poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c)zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d)poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
15.3.Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów lub oświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 2.14. czynności oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).
15.4.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
15.5.Powyższe wymagania określono również w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.08.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się