: Przebudowa dróg gminnych miejscowości Radłów i Przybysławice

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z:
a) przebudową drogi dojazdowej do pól nr 200183K, ul. Glowska w Radłowie dz. nr 745 dł. 500 m.
b) przebudową drogi gminnej w miejscowości Przybysławice k/ Kościoła, polegająca na budowie chodnika jednostronnego - etap I

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

Część 1 - Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 200183K, ul. Glowska w Radłowie dz. nr 745,
dł. 500 m.
w skład której wchodzą:

I. Przygotowanie nawierzchni
1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - wytyczenie niwelety drogi
2) Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm
3) Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm
z pozostawieniem materiału na drodze do wyrównania i zagęszczenia
4) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym - uzyskanie właściwego profilu niwelety na przełomach i zaniżeniach
5) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - kruszywo dolomitowe - uzupełnienie poboczy i zagęszczenie do istniejącej nawierzchni – docelowo średnio 5 cm
II. Naprawa lokalnych spękań nawierzchni
1) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gr. kat. IV,
2) Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - kruszywo dolomitowe 0/63 - docelowo 30 cm,
3) Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne
III. Nawierzchnia bitumiczna
1) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa wiążąca)
3) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
IV. Pobocza
1) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - kruszywo dolomitowe

Część 2 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybysławice k/ Kościoła, polegająca na
budowie chodnika jednostronnego - etap I
W skład którego wchodzą:
I. Budowa chodnika
1. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm,
2. Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm - docelowo 8 cm,
3. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat. III – V,
4. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km,
5. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej,
6. Ława pod krawężniki betonowa z oporem,
7. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa - uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku,
II. Regulacja krawędzi jezdni
8. Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokość koryta - docelowo 36 cm, szer. 100 cm,
9. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - docelowo 30 cm - kruszywo dolomitowe 0/63,
10. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2,
11. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - docelowo 6 cm układane ręcznie,
12. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km,
13. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - docelowo 6 cm - kruszywo dolomitowe 0/31 – pobocza.

UWAGA:
We wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w Załącznikach do SIWZ, w których wskazano konkretnego producenta, dostawcę lub nazwę własną materiałów, urządzeń, sprzętów, Zamawiający w ślad za projektantem, dodaje zapis „lub równoważne
o porównywalnych parametrach”, zezwalając na składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy pzp. Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producenta jest przedstawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami przetargowymi. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty.

2. Ponadto szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia określają:
a) Dla części 1:
 Przedmiar robót – stanowiący Załączniki nr 4.1 do siwz,
 Przekrój - stanowiący Załącznik nr 5.1 do siwz,
 STWiOR- stanowiący Załącznik nr 6.1 do siwz,
 Projekt umowy, stanowiący Załączniki nr 7 do siwz,
b) Dla części 2:
 Przedmiar robót – stanowiący Załączniki nr 4.2 do siwz,
 Mapa – stanowiąca Załącznik nr 5.2 do siwz,
 STWiOR- stanowiący Załącznik nr 6.2 do siwz,
 Projekt umowy, stanowiący Załączniki nr 7 do siwz,
3. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania wartości zamówienia jako ceny ryczałtowej za wykonanie wszystkich elementów zamówienia będących przedmiotem wymienionych w ust. 2 dokumentów, łącznie z podatkiem VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6.
6. Wykonawca określi w formularzu ofertowym na którą część zamówienia składa ofertę jak również, cenę brutto za wykonanie danej części zamówienia, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację zamówienia.
7. Zamawiający:
1) zezwala na złożenie przez Wykonawcę oferty na wybrane lub wszystkie części zamówienia;
2) wymaga udzielenia przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji jakości na wykonany Przedmiot zamówienia, na okres co najmniej 36 miesięcy;
3) wymaga akceptacji bez zastrzeżeń warunków umowy podanych w załączonym projekcie umowy.
8. Zamawiający stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia do wykonania zamówienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych w zakresie:
1) Dla części 1 zamówienia:
a) Obsługi sprzętu lub maszyn budowlanych służących do wykonania przedmiotu zamówienia np. walca, rozścielacza do asfaltu, koparki, frezarki do asfaltu,
b) Robót ogólnobudowlanych.
2) Dla części 2 zamówienia:
a) Obsługi sprzętu lub maszyn budowlanych służących do wykonania przedmiotu zamówienia np. walca, koparki,
b) Robót ogólnobudowlanych.
3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełniania przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 8 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej stosowne oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
5. Nie spełnienie powyższego warunku potraktowane zostanie jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od przedłożenia wykazu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert zgodnie z art. 24 aa ust. 2 Pzp.
6. W przypadku przeprowadzenia kontroli zatrudnienia, trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży, zgodnie żądaniem Zamawiającego, każdy z osobna lub wszystkie razem niżej wymienione dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w punkcie 8 czynności,
w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami o których mowa powyżej są:
• poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj wykonywanej pracy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
• zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 8, na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
• poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracowników, wykonujących czynności wskazane w pkt. 8, przez pracodawcę do ubezpieczeń,
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami.
7. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 8 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej
w § 10 projektu umowy stanowiącego Załącznik Nr 7 SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez niego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane w punkcie 8 czynności.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.08.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się