Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż dwóch pomostów pływających A1 i B2 – o długości 25m każdy do cumowania jachtów żaglowych i motorowych na jeziorze Rusałka w sąsiedztwie wypożyczalni sprzętu wodnego i ośrodka WOPR.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż dwóch pomostów pływających A1 i B2 – o długości 25m każdy, z modułów łączonych w kształt litery I o konstrukcji stalowej na pływakach ze spienionego polistyrenu hydrotechnicznego, z pokładem z desek kompozytowych wraz z wyposażeniem, w tym z trapem dojściowym, kotwicami martwymi oraz y-bomami. Pomosty służyć będą do cumowania jachtów żaglowych i motorowych na jeziorze Rusałka w sąsiedztwie wypożyczalni sprzętu wodnego i ośrodka WOPR. Zamówienie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka w zakresie budowy dwóch pomostów i slipu”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1) Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 do SIWZ,
2) Rysunki techniczne – zał. nr 2a, 2b, 2c do SIWZ.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ww. dokumentami, obowiązującymi normami i przepisami prawa.
Na oferowane i wyceniane w ofercie materiały Wykonawca powinien posiadać dokumenty potwierdzające właściwości, parametry oraz zgodność z obowiązującymi w tym zakresie normami i innymi przepisami prawa. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający może żądać ich przedłożenia.
Na czas realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał polisy, bądź innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.
Nieprzedłożenie polisy najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy traktowane będzie jako uchylenie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy.
Zamawiający wymaga wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, jeśli w ciągu najbliższych 3 lat zaistnieje potrzeba wykonania dodatkowych modułów pomostów lub wymiany dostarczonych modułów, na warunkach określonych w umowie dotyczącej niniejszego zamówienia.

Wymagana gwarancja: nie mniej niż 24 miesiące.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.